FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Bioekonomin främjas inte enbart genom reglering och forskning - även medborgarnas insatser behövs

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.2.2017 9.52 | Publicerad på svenska 14.2.2017 kl. 10.08
Pressmeddelande 68/2017
Bioekonomin främjas inte enbart genom reglering och forskning - även medborgarnas insatser behövs

Den bioekonomiska tillväxt som Finland eftersträvar förutsätter att man undanröjer många flaskhalsar. För att målen ska uppnås måste man ändra både inställningar och föreskrifter samt utveckla kunnandet. Detta framgår av forskningsprojektet Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus om bioekonomi, som genomfördes av Pellervon taloustutkimus PTT och e2 Ajatuspaja.

I projektet utreddes hur verksamhetsmiljön inom bioekonomin borde utvecklas. De centrala resultaten visar att

  • Den eftersträvade bioekonomiska tillväxten kräver även att inställningarna förändras och kunnandet utvecklas.
  • Det är viktigt att konsumenternas beteende förändras. Miljövänlig produktion värdesätts högt, men endast en del av konsumenterna agerar enligt sina värderingar. 
  • Man bör satsa på forskning och produktutveckling för att säkerställa en gynnsam utveckling av förädlingsvärdet.

Projektet gick ut på att bedöma regleringen av bioekonomin vad gäller skatteincitamenten för byggande i trä, bioenergi och utbudet av trä. Man utredde också konsumenters åsikter om bioekonomin samt den träbaserade bioekonomins ekonomiska konsekvenser. Dessutom kartlade man företagarnas synpunkter. En av de viktigaste faktorerna för främjandet av bioekonomin i Finland är konsumenternas beteende.

"Enligt vår enkätundersökning värdesätter de finländska konsumenterna miljövänlig produktion högt, men endast en del av dem är beredda att anstränga sig, avvika från tidigare vanor eller betala högre priser för att göra de val som överensstämmer med de egna värderingarna", säger projektets ansvariga direktör Matleena Kniivilä från PTT.

Man kan påverka konsumenternas beteende bl.a. genom att underlätta de vardagliga valen och påverka priserna t.ex. genom beskattning samt genom att förbättra tillgången på miljövänliga produkter. 

För en välfungerande bioekonomi krävs det mer än ökad träanvändning

Användningen av trä inom skogs- och energiindustrin ökar kraftigt under de kommande åren. Enligt undersökningen ökar också produktionen och förädlingsvärdet, men tillväxten är klart sämre än ökningen i träanvändningen, eftersom träanvändningen på grund av det nuvarande produkturvalet är begränsad till produkter med en lägre förädlingsgrad. Beräkningarna bygger på de långsiktiga produktionsprognoser som arbets- och näringsministeriet har beställt för en bakgrundsutredning för den nationella energi- och klimatstrategin. Det urval av produkter som granskades vid beräkningarna omfattar de basprodukter inom skogs- och energiindustrin som i sin nuvarande form täcker största delen av träanvändningen. Så kallade nya biobaserade produkter (inkl. biobränslen i trafiken och lösningar för industriellt byggande i trä) togs inte med i granskningen. 

Den nuvarande skogsindustrin skapar möjligheter för att utveckla en s.k. ny träbaserad bioekonomi. För att garantera att en produktion med en hög förädlingsgrad kan skapas i Finland krävs det dock mer än ökad träanvändning. Det behövs också satsningar på forskning och produktutveckling.

Även flaskhalsarna i lagstiftningen och den osäkerhet som är förknippad med regleringen kan försvåra främjandet av bioekonomin. I projektet presenteras detaljerade utvecklingsförslag gällande träbyggande, bioenergi och skogsbeskattning. Som ett långsiktigt mål för lagstiftningen föreslås bl.a. neutralitetsprincipen, som till exempel innebär att byggnadsmaterial ska behandlas på ett jämlikt sätt. Begränsningarna inom träbyggandet beror dock även på bristen på kunnande samt inställningarna. 

Med bioekonomi avses att produkter, energi och tjänster ska basera sig på biomassa, att biologiska processer ska användas vid produktionen samt att produktionen ska införlivas i naturens kretslopp och ekosystem. Projektet Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus har genomförts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2015. I projektet deltog utöver PTT även e2 Ajatuspaja och docent, jur.dr Kalle Määttä såsom lagstiftningssakkunnig. 

Rapporten om projektet Kohti biotaloutta: kapeikot ja ohjauskeinojen suuntaus

Inom ramen för projektet har det publicerats fem arbetsdokument som kan läsas på PTT:s webbsidor

  • Hietala, J. ja Huovari, J. 2017. Puupohjaisen biotalouden taloudelliset vaikutukset ja näkymät. PTT arbetsdokument 184.
  • Haltia, E. ja Kniivilä, M. 2017. Kuluttajien valinnat ja biotalouden tuotteet. PTT arbetsdokument 182.
  • Määttä, K. 2016. Biokaasu, metsähake ja puupolttoaineet. Eräiden uusiutuvien energialähteiden sääntelystä ja sääntelyn kehittämistarpeista. PTT arbetsdokument 180.
  • Määttä, K. ja Hietala, J. 2016. Puun tarjonnan verokannustimet: vallitseva oikeustila ja sen kehittämisvaihtoehdot. PTT arbetsdokument 178.
  • Määttä, K., Hietala, J. & Jutila, K. 2016. Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot. PTT arbetsdokument 177.

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: skogsekonom Matleena Kniivilä, projektets ansvariga direktör, Pellervon taloustutkimus PTT, tfn 040 164 8078, matleena.kniivila (at) ptt.fi