Förberedelser i EU-ministerutskottet inför Finlands EU-ordförandeskap

Statsrådets kommunikationsavdelning 18.1.2019 9.59 | Publicerad på svenska 18.1.2019 kl. 12.14
Pressmeddelande 25/2019

Vid sitt möte fredagen den 18 januari fick EU-ministerutskottet en lägesrapport om de centrala frågorna under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) och om det aktuella förhandlingsläget i fråga om dessa. Före sitt möte diskuterade EU-ministerutskottet aktuella EU-ärenden med Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.

Många vittomfattande och svåra frågor kommer att behandlas under Finlands EU-ordförandeskap, bland annat den kommande fleråriga budgetramen, Storbritanniens utträdesprocess, migration, klimatpolitik, frågor om rättsstatsprincipen samt utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen EMU. I sin ordföranderoll kommer Finland dessutom att driva vissa andra nedärvda ärenden, då uppskattningsvis hundra lagstiftningsprojekt överförs till Finland från den nuvarande EU-ordföranden Rumänien. Kommissionen, som ansvarar för initiativen, inleder en ny mandatperiod under Finlands ordförandeskap, vilket innebär att nästan inga nya lagstiftningsprojekt inleds under ordförandeskapsperioden.

Finland är det första ordförandelandet som implementerar det femårsprogram som ska godkännas i Europeiska rådet i juni 2019 i rådets arbete. Finland fortsätter att aktivt påverka prioriteringarna för unionens nästa femårsperiod. Huvudteman som Finland framhåller är tillväxt (i synnerhet inre marknaden och handelspolitik) och säkerhet (i synnerhet försvar och bekämpning av hybridhot). Också klimatfrågor betonas.

Alla ovannämnda teman har också en viktig roll i Finlands nationella ordförandeskapsprogram.

Under sitt ordförandeskap driver Finland effektivt EU:s agenda som en opartisk förmedlare som söker kompromisser. Ordförandelandet ska inte främja sina egna nationella mål, utan lägga fram gemensamma lösningar. Mötena i Finland arrangeras på ett effektivt och hållbart sätt.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Utrikesrådet den 21 januari
  • Eurogruppen den 21 januari
  • Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) den 22 januari

Utrikesministrarna kommer att diskutera kommissionens åtgärdsplan mot desinformation, relationerna mellan EU och Arabförbundet och förberedelserna för ministermötet mellan EU och Arabförbundet samt relationerna mellan EU och samarbetsorganet för länderna i Sydostasien (Asean) och förberedelserna för ministermötet mellan EU och Asean.

På Eurogruppens agenda står rekommendationerna till euroländernas ekonomiska politik 2019, stärkande av eurons internationella roll och uppföljning av eurotoppmötet i december.

Ekofinrådet kommer att behandla det europeiska investeringsprogrammet InvestEU, som kommissionen offentliggjorde den 6 juni 2018. Diskussionen gäller bland annat hur nationella aktörer kan delta i programmet. InvestEU syftar till att förbättra Europas konkurrenskraft samt åtgärda marknadsbristerna och det långsiktiga strukturella investeringsunderskottet i EU.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli