Europaminister Tuppurainen till allmänna rådets möte i Luxemburg

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.6.2019 13.20 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 14.55
Pressmeddelande 315/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Luxemburg den 18 juni. På agendan står förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 20–21 juni, EU:s kommande fleråriga budgetram (2021–2027), det aktuella läget för EU:s utvidgningsförhandlingar samt den europeiska planeringsterminen 2019.

Allmänna rådet förbereder Europeiska rådets möte i slutet av veckan utifrån ett utkast till slutsatser. På agendan för Europeiska rådet står tillsättningar av EU-poster på hög nivå, antagande av EU:s strategiska agenda 2019–2024, EU:s kommande fleråriga budgetram, EU:s klimatåtgärder och den europeiska planeringsterminen. Finland anser det vara viktigt att man så snart som möjligt når ett samförstånd om en balanserad helhet i fråga om tillsättningarna av EU-poster på hög nivå.

Rådet ska hålla en riktlinjedebatt om EU:s nästa långtidsbudget, den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Ordförandelandet Rumänien presenterar ett reviderat utkast till förhandlingspaket. Enligt Finland är det viktigt att man i slutsatserna från Europeiska rådets junimöte ställer som mål att på stats- och regeringschefsnivå nå enighet om budgetramen före utgången av 2019.

Rådet kommer också att diskutera den lägesrapport i fråga om EU:s utvidgning 2019 som kommissionen lade fram i slutet av maj och rådets slutsatser om rapporten. Finland anser att en trovärdig utvidgningspolitik är en investering i fred, stabilitet, säkerhet och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Utvidgningspolitiken bör bygga på strikta villkor och fullständig uppfyllelse av medlemskapskriterierna. Finland understöder förhandlingar om EU-medlemskap med Nordmakedonien och Albanien.

När det gäller den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ska rådet diskutera en övergripande rapport om de landsspecifika rekommendationerna för 2019 och översända den till Europeiska rådet.

I allmänna rådet företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som hänför sig till rättsstatsprincipen. Det är första gången som minister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte. Tuppurainen är ordförande i rådet i juli–december 2019 då Finland är ordförande i Europeiska unionens råd.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli