FI SV EN

Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.11.2017 15.49
Pressmeddelande 517/2017
Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho företräder Finland vid allmänna rådets möte i Bryssel onsdagen den 15 november. Temat för mötet är EU:s sammanhållningspolitik och dess framtid.

Finland anser det vara viktigt att sammanhållningspolitikens framtid granskas mot bakgrunden av den helhet som EU:s budgetram utgör. Finlands utgångspunkt är att Storbritanniens utträde beaktas fullt ut som en sänkning i den totala nivån för budgetramen. När det gäller nuvarande och nya finansieringsbehov måste man överväga omfördelning av medel.

Finland anser att behovet av EU:s gemensamma sammanhållningsfinansiering minskar i takt med att den regionala sammanhållningen utvecklas. Finland strävar efter relativt sett mer bidrag i fråga om sammanhållningspolitiken. Den framtida sammanhållningspolitiken bör allt effektivare stödja genomförandet av strukturreformer som bidrar till tillväxt och utvecklingen av en innovationsbaserad ekonomi. Sammanhållningsmedel ska också i allt större utsträckning anvisas för finansiering av kostnaderna för migration. Finland anser att det är viktigt att sammanhållningsfinansieringen styrs enligt förhandsvillkor och med beaktande av principen för villkorlighet. 

Finlands mål är också att särställningen för det glest befolkade östra och norra Finland tryggas och att andra särdrag, såsom Östersjön, det arktiska området och området som gränsar till Ryssland, beaktas i finansieringen.

Målet för EU:s sammanhållningspolitik är att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och skapa förutsättningar för välfärd för de minst gynnade personerna. Kommissionen ska lägga fram ett förslag till EU:s kommande fleråriga budgetram i maj 2018 och lagstiftningsförslag som gäller sammanhållningspolitiken direkt därefter.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli