FI SV

Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.5.2018 10.27
Pressmeddelande 248/2018
Minister Terho deltar i allmänna rådets möte

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho representerar Finland vid allmänna rådets möte i Bryssel måndagen den 14 maj. Allmänna rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets junimöte. EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder i Europeiska rådet den 28 och 29 juni. Teman för Europeiska rådets möte är bland annat säkerhet och försvar, migrationsfrågor och EU:s fleråriga budgetram.

Kommissionen presenterar sitt förslag till EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 för allmänna rådet. Kommissionen lade fram sitt förslag till ny budgetram den 2 maj. Kommissionen föreslår att den totala nivån på budgetramen ska vara 1 161 miljarder euro inklusive särskilda instrument utanför budgetramen. Detta motsvarar 1,14 procent av medlemsländernas sammanräknade bruttonationalinkomst. De största tilläggen i kommissionens förslag gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet, försvarssamarbete och migrationen. De största nedskärningarna gäller jordbruk och sammanhållning. Kommissionen föreslår att de nya prioriteringarna finansieras genom en höjning av den totala nivån.

Finland anser att den föreslagna totala nivån på EU:s fleråriga budgetram är för hög. Storbritanniens utträde beaktas i den totala nivån bara delvis, inte fullt ut. Den totala nivån bör ligga så nära som möjligt den nuvarande relativa andelen av medlemsländernas sammanräknade bruttonationalinkomst. Finland förbinder sig dock inte till det striktaste målet på 1 procent i förhandlingarna om budgetramen. Enligt Finland är det viktigt att hitta en nivå som inte oskäligt ökar avgiftsbördan, men som beaktar de viktigaste prioriteringarna och tryggar de viktigaste bidragen.

Det redogörs mera ingående för Finlands preliminära ståndpunkter i fråga om förslaget till budgetram i den E-skrivelse (på finska) som EU-ministerutskottet behandlade den 8 maj.

Vid sitt möte ska allmänna rådet också få en lägesrapport om rättsstatsprincipen i Polen. I EU27-sammansättning får allmänna rådet dessutom chefsförhandlare Michel Barniers lägesrapport om förhandlingarna om Storbritanniens utträde.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli