Hur såg år 2018 ut för regeringen? – Regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.4.2019 12.25
Pressmeddelande 212/2019

Den 25 april lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen för 2018 om regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna.

Årsberättelsen, som utarbetas årligen, utgör en omfattande helhet av information om genomförandet av regeringspolitiken, den offentliga ekonomin och ministeriernas verksamhet. Fokus i den berättelse som nu lämnades till riksdagen ligger på år 2018 och slutet av valperioden, men berättelsen ger också en helhetsbild av den gångna regeringsperiodens framgångar och resultat.

I årsberättelsen redogörs det för hur regeringens viktigaste politikhelheter har framskridit och hur de offentliga finanserna har skötts. Årsberättelsen innehåller också en beskrivning av resultaten och de samhälleliga verkningarna av ministeriernas verksamhet. I helheten ingår också statsbokslutet och en redogörelse för statens bolagsinnehav. Därtill redogörs det för de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden. I årsberättelsen för 2018 har det dessutom tagits in helt nytt innehåll, till exempel en översikt över lagberedningen.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Elina Normo, chefredaktör for regeringens årsberättelse, tfn 040 765 7887, statsrådets kansli