FI SV EN

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Inkluderande medling och konfliktförebyggande: den finska modellen

Statsrådets kommunikationsavdelning 2.3.2018 9.57
Pressmeddelande 100/2018
Undersökning: Inkluderande medling och konfliktförebyggande: den finska modellen

Denna undersökning visar hur stöd för lokala kvinnliga fredsaktörer i konfliktzoner inom den innovativa finska samarbetsramen stärker Finlands övergripande krishanteringskapacitet. I Finland förekommer en produktiv samexistens och samverkan som bygger på ömsesidigt förtroende mellan de starka finländska icke-statliga organisationerna som fokuserar på medling och fredsskapande och den finska staten.

I projektet studerades inkluderande medling, den roll lokala kvinnoorganisationer har i konfliktlösningar och det arbete som utförs av de finländska icke-statliga organisationerna som fokuserar på medling och fredsskapande och som understöds av Finlands regering. Undersökningen bestod av två kompletterande fallstudier, nämligen Burundi och Colombia, och undersökte vilken roll lokala kvinnliga icke-statliga organisationer har under olika skeden av medlings- och konfliktlösningssammanhanget, från förebyggande verksamhet till genomförande av fredsöverenskommelser och återuppbyggnad efter konflikter. Forskarna studerade hur dessa organisationer bidrar till en övergripande, hållbar, inkluderande och medverkande fredsprocess. Forskarna identifierade även på vilket sätt öppenhet och kvinnlig medverkan är närvarande i finländska icke-statliga organisationers arbete, och de rimligaste startpunkterna för fredsprocesser.

Att stöda lokala kvinnliga fredsorganisationer i konfliktzoner är viktigt, eftersom organisationerna utför sitt arbete under konfliktens olika skeden. Deras arbete står för kontinuitet, uthållighet, långsiktig närvaro och motståndskraft. Forskningen visar att kvinnogruppernas styrka och motståndskraft härrör från deras förmåga att närvara på olika geografiska nivåer och i olika befolkningsskikt samtidigt och variera sin strategi därefter.

Att förbättra den finska metoden för medling och konfliktförebyggande så som den uttrycks i de icke-statliga organisationernas arbete kräver en omfattande förståelse av medling samt investering i förebyggande medlingskapacitet. Skapandet av förebyggande medlingskapacitet förutsätter omfattande finansiering och att fredsskapandet stöds av utvecklingsinsatser. Det finska samhällets styrkor gör det möjligt att understöda utbildningen av lokala medlingstränare samt tillhandahålla lokala kvinnogrupper IT-stöd. 

Undersökningen genomfördes vid Tampere Peace Research Institute (TAPRI) vid Tammerfors universitet. Undersökningen var en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2017, tietokayttoon.fi. Projektets styrkommitté bestod av representanter från utrikesministeriet, inrikesministeriet och försvarsministeriet.

Rapporten Inkluderande medling och konfliktförebyggande: den finska modellen (på engelska)

Läs mer på statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på webbplatsen tietokayttoon.fi

Mer information:

Professor Tarja Väyrynen, Tampere Peace Research Institute (TAPRI), tarja.vayrynen(at)uta.fi, tfn 040 190 4097

Forskardoktor Marko Lehti, TAPRI, marko.lehti(at)uta.fi, tfn 040 190 1595

Forskardoktor Élise Féron, elise.feron(at)uta.fi, tfn 050 318 7631

Biträdande professor Sara Koopman, sara.koopman(at)uta.fi