FI SV EN

Bakgrund

I enlighet med Jyrki Katainens regeringsprogram slås de statliga sektorforskningsinstituten samman till större enheter.

Arbetsfördelningen mellan universiteten och sektorforskningsinstituten inom grundforskningen ska klarläggas så att det är möjligt att överföra sektorforskningsinstitutens uppgifter till universiteten och för att förstärka samarbetet mellan dem.

Forsknings- och innovationsrådets administrativa ställning ska bevaras och rådets roll som koordinator inom inriktningen av sektorforskningen och i den nationella politiken för forskningsinfrastruktur förstärks.

Statsrådets kansli koordinerar den statliga sektorforskningens målsättningar. Resurserna för den rättspolitiska forskningen stärks i samband med att sektorforskningen omstruktureras. Östersjöforskningen ska organiseras så att den kan svara på utmaningarna genom att resurser för havsforskningen säkerställs och samlas till en mångvetenskaplig helhet.

För att nå detta mål tillsatte forsknings- och innovationsrådet den 15 december 2011 en expertgrupp med uppgift att föreslå en totalreform av de statliga forskningsinstituten.

Expertgruppen fick till uppgift att bereda en modell för att genomföra en strukturell reform av de statliga forskningsinstituten, stärka forskningsinstitutens ledning, omarbeta deras finansiering och förbättra resursstyrningen i enlighet med de samhälleliga behoven. Expertgruppen överlämnade i september 2012 sitt förslag till forsknings- och innovationsrådet som leds av statsministern.

Regeringen behandlade den fortsatta beredningen av totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering vid sin aftonskola onsdagen den 10 oktober 2012 och beslutade att reformen och dess centrala åtgärder ska beslutas med statsrådets principbeslut efter remissen. Som målsättning för totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering fastslogs att forskningen ska utgöra en strategisk resurs för den samhälleliga utvecklingen och det samhälleliga beslutsfattandet samt att totalreformen genomförs under 2013–2016 (eftersom beredningen har fördröjts har tidtabellen skjutits upp till 2014–2017). För beredningen tillsattes vid aftonskolan en ministergrupp. Statsrådets kansli skickade expertgruppens betänkande på remiss. Inom den utsatta tidsfristen den 15 november 2012 erhölls sammanlagt 77 yttranden.

Statsrådet godkände vid sitt allmänna sammanträde den 5 september 2013 ett principbeslut om en totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen. Statsrådets principbeslut grundar sig på de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin aftonskola den 10 oktober 2012.