Specialsakkunnig Antti En

 

Antti En arbetar som specialsakkunnig vid ekonomienheten vid statsrådets kansli. Ekonomienheten ansvarar för bokföringen, hanteringen av utgifter, inkomster och reseräkningar samt för betalningsrörelsen vid kansliet. Ekonomienheten ansvarar dessutom centraliserat för att planera och rapportera om ekonomin och verksamheten samt styr och handleder kansliets personal i ekonomiska frågor. Ekonomienheten upprätthåller och utvecklar informationssystemen som används inom ekonomiförvaltningen i samarbete med servicecentret samt sköter kundrelationer när det gäller uppgifter inom ekonomiförvaltning. Ekonomienheten styr, utvecklar och samordnar statsrådets och ministeriernas gemensamma upphandlingsverksamhet.

”Jag har haft min nuvarande tjänst vid kansliet sedan hösten 2019. Innan jag började arbeta vid kansliet arbetade jag på statskontoret i ett projekt som hade att göra med kommunekonomins informationstjänst och före statskontoret arbetade jag vid inrikesministeriets ekonomienhet. I alla dessa uppgifter har jag arbetat med de offentliga finanserna, men ur olika perspektiv i varje uppgift. 

I min nuvarande uppgiftsbeskrivning ingår bland annat beredning av den interna budgeten, kostnadsberäkning och rapportering samt uppdatering av uppföljningsobjekten. Precis som hela ekonomienhetens uppgifter följer mina egna arbetsuppgifter i huvudsak årsklockan, där det ingår vissa årliga rutiner. Utöver de uppgifter som följer årsklockan har jag i år fokuserat på ett projekt vars mål är att statens gemensamma modell för kostnadsberäkning ska tas i bruk i statsrådets kansli.

Både i mina arbetsuppgifter och i arbetet vid ekonomienheten i allmänhet är det viktigt att förstå verksamheten vid statsrådets kansli i helhet. Ekonomin hänger på ett väldigt väsentligt sätt ihop med all verksamhet, så man måste utöver helheten även kunna sätta sig in i mycket detaljerade delområden. Man har också nytta av matematiska färdigheter och av att behärska effektiva arbetssätt och verktyg när man hanterar stora mängder information. 

Det är de små dagliga framgångarna som ger betydelse och mening i arbetet. Det är roligt att se när ens egna kunskaper och insatser har varit till nytta, till exempel när det är fråga om att främja ett större projekt eller att hjälpa en kollega. Vår enhet och hela kansliet har ett bra arbetsklimat i allmänhet och vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa varandra. 

Kansliet erbjuder hela statsrådet många tjänster och därför är kansliet ofta en av de viktigaste aktörerna i statsrådet. När man arbetar här får man både se och arbeta med ministeriernas gemensamma tjänster. Jag uppskattar kansliets utvecklingsorienterade och lösningsinriktade atmosfär och kansliets framåtanda.”