Ledande sakkunnig Mika Harmainen

Kundorienterad informationsteknisk utveckling

Mika Harmainen arbetar som ledande sakkunnig vid statsrådets kansli, som sköter statsrådets gemensamma IKT-lösningar, upphandlingen av dem, olika delområden inom den övergripande arkitekturen och den tekniska datasäkerheten. Hantering och utveckling av statsrådets gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och samordning av de enskilda ministeriernas särskilda behov är också en viktig del av verksamheten.

”Jag började arbeta vid kansliet i mars 2015 i och med att statsrådets förvaltningsenhet inrättades. Innan jag kom till kansliet arbetade jag nästan tio år vid försvarsministeriet med uppgifter inom dataadministration, så jag hade redan hunnit få en del erfarenhet av statsrådet.

Det som för tillfället sysselsätter mig mest är projektet för utveckling av statsrådets grundläggande informationsteknik som syftar till att skaffa enhetliga informationstekniska lösningar till alla ministerier för att stödja enhetliga verksamhetssätt. Projektet är en del av digitaliseringen av statsrådet och syftar till att alla ministerier ska få kundorienterade, kostnadseffektiva och enhetliga informationstekniska lösningar.

I det här arbetet behövs långsiktighet, förmåga att gestalta stora helheter och förståelse för den operativa verksamheten, vilket är det viktigaste när man planerar servicehelheter. I organisationer på statsrådsnivå bör man också beakta beredskaps- och kontinuitetsfrågor. Betydelsen av sociala färdigheter kan inte förringas heller i den här uppgiften, bland annat förhandlingsförmåga spelar en central roll.

Arbetet omfattar många olika områden, och det motiverar mig. Det är centralt att identifiera olika kundbehov, och lösningar kan sökas såväl inom processutveckling, beredskaps- och förberedelseärenden som inom IKT. Det är också fint att arbetet sträcker sig över hela statsrådet. Det breda utvecklingsfältet erbjuder goda möjligheter att påverka. Det bästa i mitt arbete är arbetsgemenskapen som består av oerhört kunniga personer med erfarenhet av olika slag. Man behöver inte ensam brottas med problemen när sån här kompetens finns samlad inom samma grupp.”