FI SV EN

Beredskap och hantering av störningssituationer

Statsrådet, ministerierna och de behöriga myndigheterna ansvarar för den beredskapsverksamhet som gäller den övergripande säkerheten, för hanteringen av störningssituationer och för ledningen av verksamheten. Uppgifterna sköts utifrån de normala befogenheterna, som grundar sig på gällande lagstiftning.

Statsrådets kansli ansvarar för den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer i statsrådet och samordnar statsförvaltningens kommunikation särskilt i störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Som stöd för den beredning som gäller hanteringen av störningssituationer kan ministerutskotten, kanslichefsmötet, beredskapschefsmötet och ministeriernas permanenta samarbetsorgan anlitas. Beroende på störningssituationen kan vid behov också säkerhetskommitténs sakkunskap anlitas. Till säkerhetskommitténs uppgifter hör inte att leda eller styra störningssituationer eller undantagssituationer.

Beredskapschefsmötena

Statsrådets säkerhetsdirektör är ordförande för beredskapschefsmötena. Beredskapschefsmötenas uppgift är att samordna ministeriernas verksamhet med tanke på eventuella störningssituationer som samhället kan ställas inför. Samordningen av uppgifterna i störningssituationer är ett villkor för att myndigheternas verksamhet ska löpa smidigt.

I varje ministerium finns en beredskapschef samt en beredskapskommitté och en beredskapssekreterare som bistår beredskapschefen.