Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen – vad är det fråga om?

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kunnande, forskning och innovation. Forskning och innovationsverksamhet är av avgörande betydelse när det gäller att öka produktiviteten, förnya näringslivet och skapa välfärd. Genom forskning och innovationsverksamhet kan vi också hitta lösningar på betydande samhälleliga problem. I Finland har satsningarna på forskning, produktutveckling och innovation minskat redan under en längre tid trots medvetenheten om FoU-satsningarnas betydelse. FoU-intensiteten i Finland släpar efter jämfört med de ledande länderna i Europa och världen.

I april 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgiften att hitta sätt att öka den offentliga FoU-finansieringen på lång sikt. Arbetsgruppen gav ut sin slutrapport den 17 december 2021. I rapporten förbinder sig alla riksdagsgrupper till målet att höja FoU-utgifterna till 4 procent i förhållande till BNP före 2030 och till att öka den statliga FoU-finansieringen på det sätt som krävs för att nå målet.

Med sikte på att öka den statliga FoU-finansieringen föreslog arbetsgruppen att det ska stiftas en lag om FoU-finansiering, som fastställer den årliga nivån på statens FoU-utgifter. Dessutom föreslog arbetsgruppen att det vid sidan av lagen ska utarbetas en lagstadgad plan för FoU-finansiering som sträcker sig längre än en ramperiod. Planen ska stärka engagemanget för att utveckla FoU-finansieringen och FoU-verksamheten och precisera innehållet i och användningen av finansieringen. Arbetsgruppen föreslog också ett permanent och mer omfattande skatteincitament för FoU-verksamheten.

I april 2022 tillsatte statsrådet en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp för 2022 med uppgiften att fortsätta det arbete som den tidigare arbetsgruppen utförde 2021. Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen 2022 har till uppgift att utarbeta den ovannämnda långsiktiga planen för FoU-finansiering, att agera uppföljningsgrupp som stöd för beredningen av lagen om FoU-finansiering och att följa genomförandet av arbetsgruppens riktlinjer.

Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 11 april 2022 till den 31 mars 2023.