Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen – vad är det fråga om?

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kunnande, forskning och innovation. Forskning och innovationsverksamhet är av avgörande betydelse när det gäller att öka produktiviteten, förnya näringslivet och skapa välfärd. Genom forskning och innovationsverksamhet kan vi också ta fram lösningar på samhälleliga problem. Satsningarna på forskning, produktutveckling och innovation har minskat i Finland, och vårt land har inte lyckats hålla jämna steg med de ledande länderna i Europa och världen.

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent av BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Forsknings- och innovationsrådet satte upp samma mål redan under förra valperioden 2017. År 2019 var forsknings- och utvecklingsutgifternas förhållande till BNP (den s.k. FoU-intensiteten) 2,8 procent och den offentliga sektorns andel av FoU-finansieringen 30 procent. Enligt grova uppskattningar skulle uppnåendet av målet före 2030 förutsätta tilläggssatsningar på i genomsnitt nästan 600 miljoner euro per år. Den privata finansieringens andel av denna finansiering skulle vara cirka 400 miljoner euro och den offentliga sektorns cirka 200 miljoner euro, om den offentliga sektorns andel av FoU-finansieringen förblir oförändrad.

För att målet ska kunna nås krävs det en gemensam vision och mission, ambitiösare FoUI-verksamhet samt investeringar från både den offentliga och den privata sektorn. Om inte investeringarna från den privata sektorn ökar märkbart kan målet inte nås.

I april 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att inrätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja Finlands mål för forskning, utveckling och innovation. Statsrådets kansli tillsatte arbetsgruppen för mandattiden 18 juni–31 december 2021.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda metoder för att trygga en ökning av den offentliga sektorns FoU-finansiering före utgången av detta årtionde. Möjliga alternativ är till exempel långsiktig planering under budgetprocessen, flerårig budgetering och inrättande av en fond utanför budgeten. Arbetsgruppen ska göra en heltäckande bedömning av de olika alternativens konsekvenser för FoU-finansieringen, underskottet och skuldsättningen inom den offentliga sektorn, riksdagens budgetmakt och volymen av företagens FoUI-verksamhet.