Ekonomi

Budgetanslagen under statsrådets kanslis huvudtitel uppgår till 268,3 miljoner euro år 2019. Av detta anslag utgörs 125,7 miljoner euro av omkostnadsanslagen för statsrådets kansli. Omkostnadsanslag används också för att sköta statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. För understödjande av partiverksamhet används 29,6 miljoner euro. För ordförandeskapet i Europeiska unionens råd har det dessutom reserverats ett anslag på 60 miljoner euro för 2019.

Statsrådets kanslis övriga utgifter består av ministrarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter och resor, statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet, mervärdesskatteutgifter, aktieförvärv och ordnar. Omkostnadsanslaget omfattar även omkostnaderna för justitiekanslersämbetet.

Planeringen av ekonomin

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom statsrådets kansli är en del av statsförvaltningens gemensamma planeringssystem och omfattar kansliets fyraåriga verksamhets- och ekonomiplan, ramplanen, den årliga budgeten, tilläggsbudgetar och den årliga resultatplanen.

Med tanke på uppföljningen är ministeriets bokslut det viktigaste dokumentet. I verksamhetsberättelsen samt regeringens årsberättelse rapporteras det om de resultat man uppnått och i vilken mån resultatmålen uppfyllts. Bokslutet för statsrådets kansli innehåller även uppgifterna för justitiekanslersämbetet, som hör till samma bokföringsenhet som statsrådets kansli.

Att skicka en faktura till statsrådets kansli
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda presentationer 661/2017