Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

Det gällande regeringsprogrammet och regeringens övriga handlingar som kompletterar det samt planen för de offentliga finanserna fastställer ramarna för planeringen av statsrådets kanslis verksamhet och ekonomi. Andra styrande handlingar är statsrådets redogörelser, principbeslut och andra ställningstaganden.

Handlingar som gäller verksamhets- och ekonomiplanering upprättas i enlighet med lagen om statsbudgeten, förordningen om statsbudgeten och finansministeriets föreskrifter och anvisningar.

Handlingar som gäller planeringen av statsrådets kanslis verksamhet och ekonomi innehåller

  • en fyraårig plan för de offentliga finanserna (inkl. rambeslut)
  • årliga budgetar 
  • resultatplan

Den viktigaste handlingen för uppföljning av ekonomin är bokslutet (på finska)

De årliga budgetanslagen under statsrådets kanslis huvudtitel uppgår till cirka 200 miljoner euro, varav statsrådets kanslis omkostnader utgör cirka 130 miljoner euro. I omkostnaderna ingår anslag för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

Resultatplaner

I resultatplanen ingår statsrådets kanslis viktigaste resultatmål och de åtgärder som ska vidtas för att nå målen. Läs mer om resultatplaner på finska

Budgetförslag

Budgetförslag

Statsrådets kansli överlämnar årligen sitt budgetförslag till finansministeriet.

Läs mer om budgetforslag