FI SV EN

Ekonomi

Budgetanslagen under statsrådets kanslis huvudtitel för 2020 uppgår till 219 miljoner euro, varav 124,4 miljoner euro utgörs av anslag för statsrådets kanslis omkostnader. Omkostnadsanslag används för att sköta statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. För understödjande av partiverksamhet används 35,6 miljoner euro.

Statsrådets kanslis övriga utgifter består av ministrarnas och specialmedarbetarnas löner och resor, statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet, mervärdesskatteutgifter, aktieförvärv och ordnar. Omkostnadsanslaget omfattar även justitiekanslersämbetets omkostnader.

Planeringen av ekonomin

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom statsrådets kansli är en del av statsförvaltningens gemensamma planeringssystem och omfattar kansliets fyraåriga verksamhets- och ekonomiplan, ramplanen, den årliga budgeten, tilläggsbudgetar och den årliga resultatplanen.

Med tanke på uppföljningen är ministeriets bokslut det viktigaste dokumentet. I verksamhetsberättelsen samt regeringens årsberättelse rapporteras det om de resultat man uppnått och i vilken mån resultatmålen uppfyllts. Bokslutet för statsrådets kansli innehåller även uppgifterna för justitiekanslersämbetet, som hör till samma bokföringsenhet som statsrådets kansli.

Att skicka en faktura till statsrådets kansli
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda presentationer 1377/2019