FI SV EN

Ekonomi

Budgetanslagen under statsrådets kanslis huvudtitel uppgår 2018 till 210,3 miljoner euro. Av denna summa utgör statsrådets kanslis omkostnadsanslag 123,3 miljoner euro. Med omkostnadsanslagen sköts också statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter. För understödjande av partiverksamhet används 29,6 miljoner euro.

Statsrådets kanslis övriga utgifter består t.ex. av ministrarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter och resor, statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet, mervärdesskatteutgifter, aktieförvärv samt ordnar. Omkostnadsanslag innehåller även omkostnadererna för justitiekanslersämbetet.

Planeringen av ekonomin

Planeringen av verksamheten och ekonomin inom statsrådets kansli är en del av statsförvaltningens gemensamma planeringssystem och omfattar kansliets fyraåriga verksamhets- och ekonomiplan, ramplanen, den årliga budgeten, tilläggsbudgetar och den årliga resultatplanen.

Med tanke på uppföljningen är ministeriets bokslut det viktigaste dokumentet. I verksamhetsberättelsen samt regeringens årsberättelse rapporteras det om de resultat man uppnått och i vilken mån resultatmålen uppfyllts. Bokslutet för statsrådets kansli innehåller även uppgifterna för justitiekanslersämbetet, som hör till samma bokföringsenhet som statsrådets kansli.

Att skicka en faktura till statsrådets kansli
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda presentationer 661/2017