EU:s uttagningsprov och förberedelse

Fasta EU-tjänster tillsätts endast genom deltagande i allmänna uttagningsprov som ordnas av EU:s rekryteringsbyrå EPSO. EPSO svarar för rekryteringarna till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén samt Europeiska datatillsynsmannens byrå och Europeiska ombudsmannens byrå.

Uttagningsproven syftar till upprättande av förteckningar över godkända sökande utifrån vilka varje institution kan anställa lämpliga personer och tillsätta sina lediga tjänster.

Uttagningsprov

Det finns i regel två slags uttagningsprov: för en så kallad allmän karriär (generalist) och för en specialistkarriär. Genom uttagningsproven för en allmän karriär rekryteras tjänstemän i början av karriären till tjänster vid unionens samtliga institutioner. Uttagningsproven för en specialistkarriär riktar sig däremot till experter med längre arbetserfarenhet inom ett speciell område, såsom ekonomer, juristlingvister eller revisorer.

Jämte rekrytering för en akademisk handläggarkarriär (AD, administrator) används uttagningsprov också för att rekrytera sekreterare (AST/SC), assistenter inom olika områden (AST) och teknisk personal, såsom livvakter och chaufförer.

EPSO ordnar allmänna uttagningsprov under hela året och de är öppna för alla EU-medborgare.

Annonser om uttagningsproven publiceras på alla officiella EU-språk. Sökande uppmanas att bedöma sin lämplighet för EU-uppgifter liksom de egna uppfattningarna om en EU-karriär genom frivilliga tester innan ansökan sker. Syftet med testerna är att säkerställa att de sökande verkligen vet vilken typ av karriär de söker sig till.

Uttagningsprov för handläggare

Uttagningsproven för handläggare (administrator, AD) består av flera faser. I den första fasen ifylls grunduppgifter samt uppgifter om språkkunskaper. I den andra fasen bekräftar sökanden bland givna alternativ sitt språkval för utförande av vissa tester i uttagningsprovet.

Den första testfasen består av datorbaserade flervalstester (computer-based tests) som mäter abstrakt, språklig och numerisk samt situationsanpassad slutledningsförmåga. Den första fasen syftar till att bedöma sökandens allmänna lämplighet, och testerna kan göras på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. EU-kunskaperna testas inte i denna fas.

Testcentrum finns i alla medlemsstater och i många tredjeländer. Den andra fasen kan bestå av en datorbaserad uppgift (s.k. E-tray-test) eller då det gäller uttagningsprov för specialister exempelvis av ett urval efter meriter utifrån talent screener-avsnittet i ansökan.

De mest framgångsrika sökandena kallas till ett utvärderingscentrum i Bryssel eller Luxemburg för genomförande av ett flertal uppgifter från muntliga framställningar och gruppövningar till intervjuer. Uppgifterna på utvärderingscentrumet görs på det andra språk som har angetts i ansökan. I den andra fasen ingår också ofta en fallstudie (case study). Närmare information om varje uttagningsprov finns i annonsen om provet. Dessutom får sökandena information om hur processen framskrider via sina EPSO-konton.

Merparten av sökandena faller bort redan före utvärderingscentrumet. Antalet som kallas till utvärderingscentrumet beror på hur många nya tjänstemän man avser rekrytera som resultat av uttagningsprovet.

EPSO meddelar på förhand det antal tjänstemannakandidater som väljs ut för en så kallad reservlista enligt slutresultatet av provet. Att komma med på reservlistan garanterar inte ett arbete på en viss institution, utan sökanden måste själv vara aktiv. Institutionerna får listan till sitt förfogande och kan rekrytera det antal tjänstemän de behöver från den. De kandidater som finns med på listan uppmanas samtidigt att söka platser som blir lediga på institutionerna.

Även Finlands ständiga EU-representationhjälper tjänstemannakandidaterna att hitta en lämplig plats. Listorna för en generalistkarriär gäller i regel i ett år, men giltighetstiden kan förlängas vid behov. I fråga om specialistkarriärer fattas alltid ett separat beslut om giltighetstiden.

Det är bra att följa EPSO på webbplatsen och i sociala medier, om man är intresserad av proven. Meddelanden om uttagningsproven publiceras också i samtliga medlemsstater och i Europeiska unionens officiella tidning. I officiella tidningens annons finns detaljerad information om uttagningsprovet, till exempel om arbetsuppgifter samt om krav på behörighet och erfarenhet.

Förberedelse inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att sätta dig in i provstrukturen och på förhand ta reda på vad som testas i vilken fas och genom att fördjupa dina yrkes-, EU- och språkkunskaper. Det är bra att öva svarstekniken på förhand, särskilt inför den första fasens datorbaserade tester, eftersom testerna genomförs i snabb takt.

Det finns en hel del kommersiellt material som är till hjälp i förberedelserna, inklusive övningsböcker och testguider samt olika preparandkurser. Du kan förbereda dig på egen hand inför de första faserna (datorbaserade tester) med hjälp av exempel på testuppgifter på EPSO:s webbplats.

De finländare som kallas till utvärderingscentrumet uppmanas genast då de fått veta om det att stå i kontakt med avdelningen för EU-ärenden (EUS-10.vnk(at)gov.fi) vid statsrådets kansli. EPSO överlåter inga person- eller kontaktuppgifter till medlemsländerna i fråga om de personer som deltar i uttagningsproven.

Stöd till förberedelserna

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli har utarbetat en guide för finländska sökande som förbereder sig för uttagningsproven. Guiden beskriver hur EU rekryterar tjänstemän till fasta tjänster och hur personer som är intresserade av en karriär inom EU genom effektiva förberedelser kan förbättra sina möjligheter vid uttagningsprovet.

Det är också möjligt att söka kontraktsanställning hos EU. Ansökningsprocessen är då ett enklare förfarande än de ordinarie uttagningsproven. Kontraktsanställda används när det tillfälligt behövs expertkompetens inom en viss sektor.

Eftersom rekryteringen varierar från år till år och proven utvecklas kontinuerligt är rekryteringsbyrån EPSO:s webbplats den viktigaste och den enda officiella informationskällan för dem som förbereder sig för uttagningsproven.

EPSO har i EU:s officiella tidning publicerat en handledning om allmänna uttagningsprov som berättar på allmän nivå vad proven innebär och hur de fungerar.

Handledning om allmänna uttagningsprov | Europeiska unionens officiella tidning (engelska)
Även privata aktörer producerar förberedelsematerial för uttagningsproven. Enligt responsen har några finländska sökande haft hjälp av en del sådant material. EPSO:s webbplats är dock den enda officiella källan.

Andra nyttiga länkar:

Ytterligare information