EU-domstolsärenden och EU-överträdelseärenden

Enheten för EU-domstolsärenden vid utrikesministeriets rättstjänst representerar Finland vid de överträdelseärenden som Europeiska kommissionen inlett mot Finland och i domstolsärenden som är anhängiga vid EU-domstolen.

EU-domstolsärenden

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har som uppgift att se till att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av unionens grundfördrag. Domstolen säkerställer att unionsrätten tolkas och tillämpas på samma sätt i hela EU. 

EU-domstolen består av domstolen och tribunalen, som båda finns i Luxemburg.

En medlemsstat kan uppträda i flera olika roller vid EU-domstolen:

  • En medlemsstat kan väcka talan mot ett EU-organ eller en annan medlemsstat.
  • En medlemsstat kan tvingas uppträda som svarande vid domstolen i ett ärende som gäller fördragsbrott med Europeiska kommissionen som kärande.
  • En medlemsstat har rätt att lämna synpunkter i förhandsavgöranden där den nationella domstolen har bett om EU-domstolens avgörande i tolkningen av unionsrätten eller dess behörighet i ett huvudmål som är anhängigt vid den nationella domstolen.
  • En medlemsstat har rätt att uppträda som intervenient i alla mål som är anhängiga vid EU-domstolen.

EU-överträdelseärenden

Med ett överträdelseärende avses ett förfarande som kommissionen inlett mot en medlemsstat, om den anser att medlemsstaten har begått ett fördragsbrott. Förfarandet har som syfte att nå samförstånd mellan medlemsstaten och kommissionen utan att ärendet förs till domstolen för avgörande.

Ett överträdelseförfarande inleds med att kommissionen skickar en formell underrättelse till en medlemsstat. Om medlemsstatens svar på den formella underrättelsen inte tillfredsställer kommissionen lämnar den ett motiverat yttrande till medlemsstaten varefter den kan väcka talan mot medlemsstaten i EU-domstolen.

Finlands statsombud i EU-domstolen är chefen för enheten för EU-domstolsärenden vid utrikesministeriet.