Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder som gäller migration.

Finlands EU-politik är också inriktad på att stärka EU:s motståndskraft mot kriser och utveckla unionens styrkor för att kunna svara på och dra nytta av global utveckling, som klimatförändringarna och digitaliseringen.  

Aktuellt

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stävja energikrisen

23.9.2022 10.08
SRK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.
EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 23 september och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Finland deltar med två projekt i den europeiska värdekedjan för vätebaserad ekonomi

22.9.2022 10.02
ANM
Europeiska kommissionen har valt projekten P2X Solutions Oy och Solar Foods Oy för att delta i den nya europeiska värdekedja för vätebaserad ekonomi som ska påskynda produktionen av rent väte och utvecklandet av nya användningsområden för väte.

Den nya EU-förordningen om internationella familjeärenden skyddar bättre barnets bästa

20.9.2022 10.58
JM
Den nya EU-förordningen om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn började tillämpas i början av augusti. I förordningen föreskrivs om vilken medlemsstats domstol som är behörig i dessa ärenden och hur beslut erkänns och verkställs i en annan EU-stat.

Videoinspelningar med EU-tema

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Under hösten 2021 och under början av 2022 reste finländska ministrar runt i landet för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Sammanfattande rapport