Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Till prioriteringarna i Finlands EU-politik hör att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och ändamålsenlig lagstiftning, att stärka unionens inre och yttre säkerhet och att vidta åtgärder som gäller migration.

Finlands EU-politik är också inriktad på att stärka EU:s motståndskraft mot kriser och utveckla unionens styrkor för att kunna svara på och dra nytta av global utveckling, som klimatförändringarna och digitaliseringen.  

Aktuellt

Utbytet av straffregisteruppgifter effektiviseras i EU

30.6.2022 13.51
JM
Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister effektiviseras i fråga om tredjelandsmedborgare. Regeringen föreslår sådana ändringar i den nationella lagstiftningen som EU-förordningen om ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) förutsätter.

Finlands program för hållbar tillväxt
Finland uppdaterar sin återhämtnings- och resiliensplan

30.6.2022 12.37
FM
Finlands program för hållbar tillväxt.
Finlands andel av understöden från faciliteten för återhämtning och resiliens krymper till cirka 1,8 miljarder euro i löpande priser, eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. Finland får sammanlagt cirka 2,6 miljarder euro i löpande priser från programmen i EU:s återhämtningsinstrument. Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt har dragit upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen.

Med Fonden för en rättvis omställning lindras de negativa effekterna av minskad energianvändning av torv i Finland – förslag till program på remiss

27.6.2022 10.28
ANM
Arbets- och näringsministeriet ber er lämna utlåtanden om förslaget till program för Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund, JTF), regionala omställningsplaner och tillhörande miljörapport. Genom fonden lindras de socioekonomiska och miljömässiga negativa effekterna av en koldioxidsnål omställning för EU:s regionala ekonomier och sysselsättning. I Finland inriktas finansieringen särskilt på förnyelse av näringsstrukturen och sysselsättningsfrämjande åtgärder i de områden som påverkas mest av minskad energianvändning av torv.

Videoinspelningar med EU-tema

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Sammanfattande rapport om evenemangsserien ”Europa är vi”

Under hösten 2021 och under början av 2022 reste finländska ministrar runt i landet för att lyssna på finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid.

Sammanfattande rapport