Forskningsprojekt kring jubileumsåret Finland 100 år

Genomförare: Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Owal Group Oy och Demos Helsinki Oy

Tid: 9/2019–7/2021
Anslag: 194 491 euro

Det självständiga Finlands 100-årsjubileum firades 2017. Det finns behov av sådan forskningsinformation om jubileumsårets betydelse för och effekter på det finska samhället som kan utnyttjas i bred omfattning i framtida samhällelig verksamhet. Svar söks bland annat på frågan om huruvida jubileumsåret med sitt tema ”Tillsammans” lyckades stärka känslan av samhörighet i det finska samhället, och vilken betydelse jubileumsåret har haft för finskheten. Det behövs också information om huruvida verksamheten, samarbetet och deltagandet under jubileumsåret har haft några effekter på längre sikt, och huruvida jubileumsåret har lämnat efter sig ett bestående arv.

Utgångspunkten för forskningsprojektet är Finlands kulturella och språkliga mångfald.

Syftet är att bilda en helhetsuppfattning om vilka effekter jubileumsåret Finland 100 år har haft på det finska samhället och dess olika aktörer både på kort och på lång sikt. Avsikten är också att fördjupa den bild som tidigare undersökningar har gett av jubileumsåret och verksamheten under det. I undersökningen beaktas följande aspekter:

  • jubileumsårets betydelse för finskheten
  • verksamheten, samarbetet och deltagandet under jubileumsåret
  • erfarenheter av jubileumsåret
  • eventuella långsiktiga effekter på det finska samhället.

I forskningsprojektet utreds hur jubileumsåret har påverkat organiseringen av och samarbetet mellan olika aktörer. Frågan utreds med utgångspunkt i bildade samarbetsnätverk och förändrade verksamhetssätt, det vill säga med tanke på förankring av kulturkapital. Också medborgarnas delaktighet analyseras, särskilt med tanke på den så kallade fjärde sektorn. Dessutom utreds det hur jubileumsåret har påverkat uppbyggnaden av nationella identiteter och Finlands image utåt.

Det centrala i forskningsprojektet är att identifiera de lärdomar som jubileumsåret har gett, så att de i framtiden kan utnyttjas i samband med omfattande helheter av flera evenemang kring samma tema och i aktiveringen av kulturaktörer och medborgare såväl på nationell som på lokal nivå.

Syftet med forskningsprojektet är att ge rekommendationer för utvecklingen och faciliteringen av kulturella verksamhetsformer både på nationell och på lokal nivå. Denna utvecklings- och faciliteringsverksamhet kombinerar olika aktörers olika verksamhetslogiker på ett hybridartat sätt. I undersökningen redogörs dessutom för förankringen av det nationella kulturkapital som jubileumsåret har gett upphov till och förstärkt. Därtill ges det förslag för att öka det utförda arbetets verkningsfullhet. Forskningsprojektet bidrar till att det finska samhället i framtiden kan dra nytta av jubileumsårets arv och lärdomar.

Kontakt:

Olli Ruokolainen, doktor i administrativa vetenskaper, Cupore, tfn 050 448 3484, olli.ruokolainen(at)cupore.fi
Mia Toivanen, doktor i samhällsvetenskaper, Owal Group Oy, tfn 040 566 7536, mia.toivanen(at)owalgroup.com
Mirja Hämäläinen, politices magister, Demos Helsinki Oy, tfn 050 380 5086, mirja.hamalainen(at)demoshelsinki.fi