Programmet Mer motion i Finland och de samhälleliga effekterna av fysisk aktivitet på agendan för regeringens aftonskola

29.2.2024 19.33
SRK UKM
En paus i regeringens aftonskola.
Regeringen fick en lägesöversikt över programmet Mer motion i Finland vid sin aftonskola torsdagen den 29 februari 2024. Genom programmet vill regeringen förbättra allmänhetens möjligheter att röra på sig och göra sådana val i vardagen som främjar fysisk aktivitet.

Parlamentarisk arbetsgrupp ska följa hur det nationella FoUI-målet uppnås

29.2.2024 14.11
SRK
Statsrådet tillsatte en parlamentarisk uppföljningsgrupp för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) vid sitt allmänna sammanträde den 29 februari. Gruppen har till uppgift att följa hur det nationella FoUI-målet uppnås och att följa och stödja genomförandet av den fleråriga planen för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering.

Medborgarpulsen: Upplevelsen av rättvisa i samhället har minskat ytterligare

23.2.2024 11.28
SRK
Upplevelsen av rättvisa i samhället sjönk i februari 2024 till den lägsta nivån någonsin under den tid då Medborgarpulsen-enkäter har genomförts. Enkäter har genomförts månatligen sedan april 2020.

Utredning om främjande av havsvindkraft i Finlands ekonomiska zon publicerad

28.2.2024 9.02
ANM VN TEAS statsrådets kansli
Foto: Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5
Vindkraft spelar en viktig roll i Finlands mål att uppnå klimatneutralitet fram till år 2035. I Finlands havsområden har man identifierat en enorm potential för produktion av ren el och projektutvecklarnas intresse för Finlands havsområden har ökat betydligt både i territorialvattnen och i den ekonomiska zonen.

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden