EU-ministerutskottet diskuterade halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och säkerhetsfrågor

8.12.2023 15.14
SRK
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin
På EU-ministerutskottets agenda fredagen den 8 december stod säkerhetsfrågor och förhandlingsläget i fråga om halvtidsöversynen av EU:s fleråriga budgetram 2021–2027. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför tre möten i rådet nästa vecka.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen vid östgränsen, säkerheten i samhället samt Finlands deltagande i internationell krishantering

8.12.2023 12.21
SRK
Fredagen den 8 december diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands deltagande i internationell krishantering.

Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade reformen av EU:s finanspolitiska regler

5.12.2023 16.52
FM SRK
Finanspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland fortsätter att framhålla en ansvarsfull skötsel av statsfinanserna i diskussionerna om EU:s finanspolitiska regler. Finland gör detta i syfte att säkerställa en hållbar skuldsättning på lång sikt i euroområdet, trots att landet självt riskerar att bli föremål för ett förfarande på EU-nivå.

Utredning: Regleringen av den frivilliga koldioxidmarknaden utvecklas – Finland kan vara vägvisare

11.12.2023 10.37
MM VN TEAS statsrådets kansli
Regleringen som gäller företagens miljöåtgärder, företagsansvar och klimatpåståenden befinner sig i ett stort brytningsskede, och gränsen mellan den frivilliga och den reglerade koldioxidmarknaden är i färd att suddas ut. Finland har möjlighet att spela en viktig roll på EU-nivå när regleringen utvecklas, berättar en ny utredning.

Se även

Finlands EU-politik

Finlands EU-politik

Den grundläggande riktlinjen för Finlands EU-politik är att utveckla Europeiska unionen och stärka tillväxten, stabiliteten och säkerheten i Europa. Finland är en aktiv, pragmatisk och lösningsinriktad medlemsstat.

Finlands EU-politik

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitel

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om regeringens propositioner och om de konsekvensbedömningar som ingår i dem.

Rådet för bedömning av lagstiftningen

Statsrådets kansli

Ministeriet

Ministeriet

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden