Innehåll med tagg sosiaaliturva .

Ministerarbetsgrupp tillsattes för uppföljning av reformen av den sociala tryggheten

26.11.2020 14.46
SHM SRK
För den parlamentariska kommitté som bereder en reform av den sociala tryggheten tillsattes en ministerarbetsgrupp för uppföljning. Ministerarbetsgruppen tillsattes för regeringsperioden för statsminister Sanna Marins regering.

Arbetet i de parlamentariska kommittéerna håller på att komma igång efter att delvis ha skjutits upp på grund av coronaläget

12.6.2020 15.15
SRK
Pågående möte
De parlamentariska kommittéer som tillsattes i mars håller så småningom på att inleda sitt arbete. På grund av coronakrisen har arbetet inte kommit igång förrän nu, och krisen har också inverkat på arbetets innehåll i en del av kommittéerna. Med tanke på detta har det varit ändamålsenligt att inte inleda arbetet förrän man fått en tillräckligt god uppfattning om följderna av coronaviruset. Kommittéarbetet har under våren delvis utförts på distans.

Fem parlamentariska kommittéer ska bereda stora reformer

5.3.2020 13.17
SRK
Regeringen har beslutat att tillsätta parlamentariska kommittéer med uppgift att bereda betydande samhälleliga reformer. Vid statsrådets allmänna sammanträde i dag den 5 mars tillsattes fyra kommittéer: en krishanteringskommitté, en värnpliktskommitté, en kommitté för landskapsskatt och en barnstrategikommitté. Dessutom ska en kommitté för social trygghet tillsättas senare i mars.

Innehåll med tagg sosiaaliturva .

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Utkomststödets nuvarande finansieringsmodell har liten effekt på kommunernas verksamhet

19.4.2021 9.39
SHM VN TEAS
Kommunerna följer utgifterna för utkomststödet mindre regelbundet än tidigare och strävar endast indirekt efter att förebygga behovet av utkomststöd. Detta förklaras delvis av ändringen 2017 som innebar att beviljandet av utkomststöd överfördes från kommunerna till Folkpensionsanstalten och kommunernas finansieringsandel på 50 procent riktades om så att den i stället dras av statsandelarna för basservice, varför den inte längre syns som en separat utgiftspost för kommunerna.

Se även

Innehåll med tagg sosiaaliturva .

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Information om statsrådets kansli

Ansvarsområden

Ansvarsområden

Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet ansvarar till exempel för arrangemangen när det gäller republikens presidents och statsrådets beslutsfattande, utnämningarna av ministrarnas specialmedarbetare och översättningen av lagar, förordningar och andra författningstexter till nationalspråken.

Ansvarsområden

Minister

Innehåll med tagg sosiaaliturva .