Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Förvaltningsområde och specialuppgifter

Statsrådets kansli är ett av 12 ministerier. Kansliet ansvarar för sådana samhällspolitiska planeringsuppgifter som inte ingår i de andra ministeriernas ordinarie ansvarsområden.

Kansliets verksamhet består i att fungera som en stödfunktion för statsministerns och statsrådets verksamhet och beslutsfattande, samt av att tillhandahålla tjänster till allmänheten och myndigheter.

Kansliet administrerar även olika tväradministrativa projekt och specialprojekt inom och mellan olika myndigheter, samt olika permanenta och tillfälliga organ.

Ansvarsområden

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör

 • biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,
 • samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,
 • statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation,
 • statsrådets organisation, regeringens verksamhet och tillhandahållande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för statsrådet,
 • statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik,
 • samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet,
 • statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma styrning, utvecklande och samordning av verksamhets- och ekonomiplanering, upphandling, ekonomi- och personalförvaltning, personalutveckling och reseförvaltning,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma dataadministration, inklusive grundläggande tjänster inom informations- och kommunikationsteknik vid utrikesförvaltningens beskickningar i utlandet, och dokumenthantering samt styrning, utvecklande och samordning av god informationshantering och interoperabilitet i anknytning till dessa och uppgifter som arkivbildare,
 • utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma nättjänst och interna nätkommunikation,
 • statsrådets och ministeriernas ärenden i fråga om lokaler,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma interna tjänster.
 • Partistöd »

  I syfte att stödja politisk verksamhet beviljar statsrådet varje år understöd till partierna och landskapet Åland.

 • Nationella märkesår »

  Arrangemangen kring nationella märkesår är en av de uppgifter vid statsrådets kansli som syns i hela landet.

 • Hederstitel »

  En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället.

 • Ordensärenden »

  Sammanslutningar och företag som hör till statsrådets kanslis förvaltningsområde kan till statsrådets kansli sända in förslag till utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden.

 • Statsbegravning »

  Statsbegravning bekostas av statens medel eller ordnas numera enbart för presidenter.

 • Tävling om ett minnesmärke över president Koivisto »

  Det ordnades en tävling om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto.