Det nationella framsynsnätverket

Statsrådets kansli och Sitra samordnar tillsammans det nationella framsynsnätverkets verksamhet och stöder det finländska framsynsarbetet och skapandet av nätverk. Det nationella framsynsnätverket sammanför finländska producenter av framsynsinformation. Nätverket är ett diskussions- och samordningsforum för aktörer inom framsynsarbetet, som har som syfte att främja användningen av information och synpunkter som gäller framtiden i beslutsfattandet. Syftet är att lyfta fram nya utmaningar och möjligheter inom det finländska samhället för diskussion, forskning och beslutsfattande.

Framsynslotsen

Statsrådets kansli tillsatte i januari 2015 en framsynslots med uppgift att leda, samordna och synliggöra det nationella framsynsarbetet. Framsynslotsen stöder det nationella framsynssamarbetet, de gemensamma framsynsprocesserna och utvecklandet av det nationella framsynsarbetet. Det centrala syftet med framsynslotsen är att stärka framsynsarbetets och framtidsinformationens koppling till beslutsfattandet. Ett sekretariat vid statsrådets kansli bereder och stöder framsynslotsens arbete.

Kom med i det nationella framsynsnätverket

Statsrådets kansli och Sitra bildar ett nationellt framsynsnätverk som är öppet för alla som är intresserade av prognostiseringsverksamhet och utvecklandet av denna verksamhet. Du kan delta i framsynsnätverkets verksamhet på nätverket, som är det huvudsakliga kontakt- och arbetsredskapet.

De månatliga Foresight Friday-evenemangen är regelbundna och öppna mötestillfällen som ordnas av det nationella framsynsnätverket. Mötenas teman och innehåll varierar och innehåller bl.a. föredrag, utbildning och nätverksbildning med framsynstema. Alla som är intresserade av framsyn och framtidsforskning är välkomna till dessa möten, som ordnas varje fredag morgon.

Mer informationforesight.fi