Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

Kanslicheferna driver på en grön omställning och reformer som påskyndar ekonomisk tillväxt, rättvisa ska ingå i medlen som står till buds

6.2.2023 9.00
SRK
Ministeriernas kanslichefer har utarbetat en gemensam tjänsteuppfattning om nyckelfrågorna under de två följande valperioderna i Finland. I rapporten vill man lyfta fram både aktuella teman och frågor på längre sikt. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 6 februari, erbjuder ett kunskapsunderlag inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.

Statsrådets redogörelse ger en vision om framtidens handel

10.11.2022 14.28
ANM
Regeringen lämnade den 10 november 2022 statsrådets framtidsredogörelse om handeln till riksdagen. Redogörelsen ger information om handeln samt utvecklingsförslag för den kommande tioårsperioden. Målet är att den finländska handelssektorn når framgång både nationellt och internationellt, också i framtiden.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken 0295160593