Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

Hur ska man lotsa Finland i ett osäkert världsläge? Ministeriernas framtidsöversikt ger beslutsfattarna vägledning

12.9.2022 10.02
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Den utdragna covid-19-pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och de tilltagande klimatförändringarna skapar osäkerhet om framtiden i Finland och världen över. I ett osäkert läge är det svårt att fatta beslut. Finland går till riksdagsval våren 2023, och det nya regeringsprogrammet ska fastställa riktlinjer för politiken under de närmaste åren.

Utredning: Hållbar urbanisering förutsätter minskade utsläpp från trafik, boende och byggande

6.9.2022 8.40
MM SRK VN TEAS
Foto: Pasi Markkanen
I Finland fortsätter urbaniseringen under de kommande årtiondena, vilket betyder att det byggs mycket nytt i synnerhet i de största stadsregionerna. Detta ger en möjlighet att utveckla städernas samhällsstruktur i en hållbarare riktning, men samtidigt innebär hanteringen av tillväxten en utmaning med tanke på hållbarhetsmålen. Detta konstateras i en utredning som utarbetades för statsrådet och publicerades den 6 september.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, Ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593