Framsyns- och framtidsarbete

Klimatförändringar, befolkningens stigande medelålder och den tekniska utvecklingen förändrar vår omvärld. Också många andra samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar har en inverkan. Statsrådets framsyns- och framtidsarbete syftar till att skapa en gemensam syn på förändringarna till stöd för beslutsfattandet.

Vi vet inte exakt hur framtiden kommer att utvecklas. Framsynsarbete går ut på att gestalta alternativa framtida utvecklingsförlopp och de möjligheter och utmaningar som dessa för med sig. Detta görs i syfte att utveckla beredskapen inför framtiden. Framsynsarbete innebär inte att man förutspår framtiden eller tar fram prognoser.

De viktigaste principerna för statsrådets framsyns- och framtidsarbete är medskapande, samarbete och ett omfattande engagemang.


Aktuellt

OECD:s rapport: Finland har många möjligheter att utveckla proaktiv statlig styrning

15.6.2022 10.04
FM
Den rapport om utvecklandet av proaktiv statlig styrning i Finland som sammanfattats i samarbete mellan OECD, finansministeriet och Europeiska kommissionen utgavs den 15 juni. Den proaktiva styrningen fungerar enligt rapporten väl i Finland, men utvecklingsbehov finns också.

Arbetsgruppen för kulturens framtid: Kulturens tid är nu

14.6.2022 11.08
UKM
Arbetsgruppen som utrett kultursektorns framtid överlämnade sitt förslag till minister Petri Honkonen den 14 juni.

Kontaktinformation

Jaana Tapanainen-Thiess, Ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160593