Framtidsredogörelsen

Varje valperiod överlämnar statsrådet en framtidsredogörelse till riksdagen. Syftet med framtidsredogörelsen är att identifiera frågor som är av betydelse för beslutsfattandet och som i framtiden kräver särskild uppmärksamhet.

Redogörelsen ger underlag för fortsatt debatt under kommande år. Den första framtidsredogörelsen överlämnades 1993.

Framtidsredogörelsen ges ut i två delar. I den första delen behandlas ministeriernas gemensamma framtidsarbete, vars syfte är att skapa samsyn om framtida utvecklingsförlopp. I den andra delen redogörs det särskilt för något eller några av de teman som kommit fram i framtidsarbetet och för potentiella lösningar.

Riksdagen och regeringen behandlar redogörelsen tillsammans, men redogörelsen bidrar också till en bredare samhällsdebatt. Redogörelseförfarandet gör det möjligt för riksdagen att ta ställning både till ministeriernas framtidsarbete och till det spetstema som statsrådet valt.

Framtidsredogörelsen 2019–2023

Beredningen av statsrådets kommande framtidsredogörelse inleddes våren 2020. Det har tillsatts en styrgrupp med uppgift att bereda framtidsredogörelsen. Ordförande för styrgruppen är statsminister Sanna Marins statssekreterare Henrik Haapajärvi.

Målet är att utveckla framtidsredogörelsens genomslag och koppla den till ministeriernas gemensamma framsynsarbete.

Framtidsredogörelsen ges ut i två delar i syfte att främja dialog och delaktighet.

  1. Den första delen utgörs av ett scenarioarbete med temat ”Kommande generationers Finland”, som ger en helhetsbild av framtida utvecklingsförlopp. I scenarioarbetet kartläggs samhälleliga, tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar, osäkerhetsfaktorer i samband med dem och deras alternativa framtida utvecklingsförlopp. Avsikten är att den första delen av framtidsredogörelsen ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.
  2. I den andra delen beskriver statsrådet något eller några av de teman som kommit fram i scenarioarbetet och hur lösningarna eventuellt kan se ut. Den andra delen av framtidsredogörelsen ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

Ministeriernas gemensamma prognostiseringsarbetsgrupp har en central roll i utarbetandet av den första delen av framtidsredogörelsen. Statsrådets kansli samordnar gruppens arbete. Företrädarna för ministerierna gör å sin sida experterna i sina förvaltningsområden och nätverk delaktiga i arbetet. Samarbete bedrivs även med det nationella framsynsnätverket, nationella och internationella experter och Framsynslotsen.

50 diskussionstillfällen om Finlands framtid som stöd för beredningen

Regeringen har i sitt program lovat att utveckla och prova nya former av växelverkan för att människor bättre och i större utsträckning ska kunna påverka i samhället. 

Som ett led i utarbetandet av framtidsredogörelsen har statsrådets kansli och Dialogpaus-stiftelsen ordnat 50 diskussionstillfällen om Finlands framtid. Diskussionstillfällen enligt Dialogpaus-metoden arrangerades på olika håll i Finland i samarbete med regionala och lokala aktörer.

Deltagarna i Dialogpaus-diskussionerna var människor av olika generationer och kön (särskilt unga), från olika bakgrunder och som lever skilda vardagar. Målet var att i synnerhet personer som vanligtvis av någon anledning inte deltar i diskussionen om Finlands framtid ska delta.

Foto: Jussi Silvennoinen / Punkaharju / Visit Finland