Förenhetligandet av e-postadresserna inom statsrådet – gov.fi

Statsrådet har infört enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Alla anställda vid ministerierna har fått nya e-postadresser.

Efter ändringen har de anställdas e-postadresser i regel formen [email protected]. E-postadresserna till de anställda som arbetar med uppgifter med högre säkerhetskrav får ändelsen govsec.fi, det vill säga e-postadresserna ändras till [email protected] (s.k. TUVE-adresser).

Ministeriernas allmänna e-postadresser har ändrats också. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser.

Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Tidsplan för ibruktagandet

  • Statsrådets kansli och justitieministeriet inför gov.fi-adresser den 23 augusti 2021.
  • Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet inför gov.fi-adresser den 6 september 2021.
  • Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitiekanslersämbetet inför gov.fi-adresser den 20 september 2021.
  • Inrikesministeriet inför gov.fi-adresser den 1 januari 2023.
  • Utrikesförvaltningen inför gov.fi-adresser den 15 maj 2023.

Frågor och svar