Förenhetligandet av e-postadresserna inom statsrådet – gov.fi

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser med ändelsen gov.fi. Alla anställda vid ministerierna får nya e-postadresser.

Efter ändringen har de anställdas e-postadresser i regel formen [email protected]

E-postadresserna till de anställda som arbetar med uppgifter med högre säkerhetskrav får ändelsen govsec.fi, det vill säga e-postadresserna ändras till [email protected] (s.k. TUVE-adresser).

Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras också. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser.

Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Observera att e-postadresserna med ändelsen gov.fi inte fungerar förrän ändringen har genomförts vid ministeriet. Ministerierna inför de nya e-postadresserna stegvis. Observera också att alla anställda vid ministerierna inte har e-postadresser med ändelsen govsec.fi.

Kolla respektive ministeriums kontaktuppgifter för att få reda på vilka e-postadresser som gäller.

Tidsplan för ibruktagandet

  • Statsrådets kansli och justitieministeriet inför gov.fi-adresser den 23 augusti 2021.
  • Försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet inför gov.fi-adresser den 6 september 2021.
  • Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitiekanslersämbetet inför gov.fi-adresser den 20 september 2021.
  • Inrikesministeriet inför govsec.fi-adresser den 5 oktober 2021. Samtidigt ändras också andra TUVE-adresser till adresser med ändelsen govsec.fi.
  • Datum för ibruktagande av gov.fi-adresser inom utrikesförvaltningen fastställs senare.

Frågor och svar