Hållbar utveckling

Hållbar utveckling har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer.

Kommissionen för hållbar utveckling, som leds av statsministern, svarar för att de globala hållbarhetsmålen integreras i den nationella politiken. 

Under den nya mandatperioden har kommissionen i uppgift att påskynda verkställandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommissionen följer också upp och utvärderar genomförandet av Agenda 2030 i Finland.

Ett annat av kommissionens huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”, och att informera om resultaten. Det samhälleliga åtagandet är en gemensam långsiktig vision för framtidens Finland. Kommissionen tar under mandatperioden också ställning till en uppdatering av det samhälleliga åtagandet.