Havspolitik

Finland har som mål att göra havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. År 2019 fattade statsrådet beslut om riktlinjer för havspolitiken och i mars 2022 om ett åtgärdsprogram för havspolitiken som bygger på riktlinjerna. Dessa två dokument utgör ramen för utvecklingen av havspolitiken.

Som fokusområden för havspolitiken har man valt skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. I riktlinjerna och åtgärdsprogrammet definieras fokusområden för Finlands havspolitik som omfattar också världshaven och åtgärder för att nå målen.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen och utvecklingen av Finlands havspolitik. De övriga ministerierna ansvarar för olika delområden av havspolitiken i enlighet med sin behörighet.

Finland främjar havsvård på FN:s världshavskonferens

30.6.2022 14.12
ANM KM MM SRK UM
Förenta nationernas världshavskonferens ordnades i Lissabon 27.6–1.7.2022. Under konferensen framförde staterna åtaganden som ska främja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet målet som gäller undervattensliv. Näringsminister Mika Lintilä ledde Finlands delegation vid mötet. Terhi Lehtonen, statssekreterare vid miljöministeriet, och Juhani Damski, kanslichef vid miljöministeriet, deltog också.

I Finlands plan för genomförande av FN:s årtionde för havsforskning är siktet inställt på de globala målen för hållbar utveckling

7.6.2022 14.52
SRK
Finlands plan för genomförande av FN:s årtionde för havsforskning presenteras onsdagen den 8 juni 2022. Målet är att stödja i synnerhet mål nummer 14 av FN:s globala mål för hållbar utveckling, dvs. att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.