Finansiering av havspolitiken

Åtgärder för att främja havspolitiken kan beviljas stöd i enlighet med en dispositionsplan som fastställs av statsrådets kansli.

Statsrådets kansli har fattat beslut om en flerårig dispositionsplan för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik för 2016–2020 samt om dispositionsplaner för fondens medel för 2016–2017 och 2018.

Åren 2015–2023 är det i Finland möjligt att använda totalt 10,65 miljoner euro för projekt som hänför sig till havspolitiken. Medlen kan beviljas av EU eller nationellt. Andelen medel för fasta Finland är 9,85 miljoner euro.

Styrgruppen för finansiering av havspolitiken

Styrgruppen för finansiering av havspolitiken har till uppgift att bereda en flerårig dispositionsplan för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för havspolitiken 2015–2020. Styrgruppen bereder också vid behov preciserade dispositionsplaner för varje år.

Basuppgifter

Temaområden för fördelningen av medel inom ramen för den nationella havspolitiken

Medel inom ramen för den nationella havspolitiken anvisas för olika temaområden.

Temaområden

Dispositionsplanen för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik

Enligt avsnittet om havspolitik i den strategi som ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020 är målet att förbättra skyddet av den marina miljön och skapa förutsättningar för mångsidig och hållbar användning av marina naturresurser.

Projekt