Finansiering av havspolitiken

En del av finansieringen från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHVFV) riktas till att verkställa EU:s integrerade havspolitik. Med medel ur fonden finansieras åtgärder för att stärka en hållbar förvaltning av haven och oceanerna genom att främja marin kompetens, sjöbevakning eller kustbevakningssamarbete. I Finland finansieras dessa åtgärder i enlighet med en dispositionsplan som statsrådets kansli fastställer. Planen utarbetas av en styrgrupp som består av företrädare för de ministerier som behandlar havsfrågor.

Förberedelserna inför Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nya programperiod 2021−2027 pågår som bäst. Statsrådet godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden i februari 2022 och sände det till Europeiska kommissionen för godkännande. De första ansökningsförfarandena öppnades i mars 2022. Avsikten är att öppna ansökningsförfarandena för de övriga åtgärderna efter att kommissionen har godkänt Finlands program.

Ur Finlands program kan för 2021–2027 beviljas finansiering till ett totalt belopp av 140 318 962 euro, inklusive EU-finansiering och nationella medel (staten och Ålands landskapsregering).

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifondens programperiod 2014–2020 genomförs tills alla programperiodens projekt har slutförts.

Målet för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland är att förbättra skyddet av den marina miljön och skapa förutsättningar för mångsidig och hållbar användning av marina naturresurser. Resurser allokeras bland annat till införandet av teknik och informationssystem som bidrar till effektivare övervakning och uppföljning av havets tillstånd. Resurser allokeras också till utvecklingsarbete och innovationer som stöder dessa.

Statsrådets kansli har fattat beslut om en flerårig dispositionsplan för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik 2016–2020 och om dispositionsplaner för 2016–2017, 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022.

Statsrådets kanslis beslut och dispositionsplaner (på finska)