Finansiering av havspolitiken

Åtgärder för att främja havspolitiken kan beviljas stöd i enlighet med en dispositionsplan som fastställs av statsrådets kansli.

Statsrådets kansli har fattat beslut om en flerårig dispositionsplan för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik för 2016–2020 samt om dispositionsplaner för fondens medel för 2016–2017 och 2018.

Åren 2015–2023 är det i Finland möjligt att använda totalt 10,65 miljoner euro för projekt som hänför sig till havspolitiken. Medlen kan beviljas av EU eller nationellt. Andelen medel för fasta Finland är 9,85 miljoner euro.