Projekt inom havspolitiken

Enligt avsnittet om havspolitik i den strategi som ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014–2020 är målet att förbättra skyddet av den marina miljön och skapa förutsättningar för mångsidig och hållbar användning av marina naturresurser. Resurser allokeras bland annat till införandet av teknik och informationssystem som bidrar till bättre effektivitet hos övervakningen och uppföljningen av havets tillstånd. Resurser allokeras också till utvecklingsarbete och innovationer som stöder dessa.

Statsrådets kansli fastställer dispositionsplanen efter att tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet ha kommit överens om en helhetslösning i fråga om stödet. Med medlen stöds olika miljöinsatser och projekt som hjälper till att uppnå och bevara en god status i den marina miljön och marina naturen.

Dispositionsplanen för Europeiska havs- och fiskerifondens medel för en integrerad havspolitik 2016–2020

Övervakning av havsområdena

 • En förstudie av utvecklingen av ett system för hantering av flertypsolyckor till havs (Övervakning-1A)
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 70 000 €
 • En förstudie av ny övervakningsteknik och av en undersökning av teknikens lämplighet som genomförs på basis av projektet (Övervakning-2A) 
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 100 000 €
 • Utveckling av ett system för hantering av flertypsolyckor till havs (Övervakning-1B)
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 680 000 €
 • Ett projekt för utveckling av ny övervakningsteknik och en undersökning av teknikens lämplighet som genomförs på basis av projektet (Övervakning-2B)
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 1 000 000 €
 • Ett koncept för insatsförmåga i fråga om oljebekämpning (OILART) (Övervakning-3)
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 500 000 €
 • Gemensamt informationsutbytesmiljö för övervakning av havsområdena (Övervakning-4)
  Gränsbevakningsväsendet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 500 000 €

Havsplanering

 • Utgångsdata för och samordning av havsplaneringen (Planering-1)
  Egentliga Finlands förbund
  Total finansiering som reserverats för projektet: 850 000 €
 • Utredning av havsområdets framtidsscenarier till grund för havsplaneringen (Planering-2)
  Miljöministeriet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 150 000 €
 • Regionala interaktiva förändringsforum för hållbar blå tillväxt (Planering-3)
  Egentliga Finlands förbund
  Total finansiering som reserverats för projektet: 126 000 €

Marina data och uppföljning

 • Finlands portal för marin information och tjänster för marin information (Information-1)
  Finlands miljöcentral
  Total finansiering som reserverats för projektet: 2 340 000 €

Förbättrande av havets tillstånd

 • Minskning av nedskräpningen till havs och på stränder (Tillstånd-1)
  Finlands miljöcentral
  Total finansiering som reserverats för projektet: 400 000 €
 • Effektivare skydd av havsområdena och beaktande av detta skydd i havsplaneringen (Tillstånd-2)
  Fortsstyrelsen
  Total finansiering som reserverats för projektet: 400 000 €
 • Nyckelhabitat under vattnet och deras ekosystemtjänster (Tillstånd-3)
  Finlands miljöcentral
  Total finansiering som reserverats för projektet: 600 000 €
 • Utredning av influensområdena för undervattensbuller för havsplaneringens behov och minskning av bullrets negativa effekter (Tillstånd-4) 
  Finlands miljöcentral
  Total finansiering som reserverats för projektet: 321 000 €
 • Grått avloppsvatten och matavfall (Tillstånd-5)
  Baltic Sea Action Group
  Total finansiering som reserverats för projektet:  485 000 €

Nationell havspolitik

 • Utveckling av Finlands Östersjöpolitik och nationella havspolitik (Politik-1)
  Statsrådets kansli
  Total finansiering som reserverats för projektet: 150 000 €
 • Utveckling av havspolitiken (Politik-2)
  Statsrådets kansli
  Total finansiering som reserverats för projektet: 200 000 €

Utveckling av den marina kompetensen och samarbetet

 • Utveckling av samarbetet inom det maritima klustret (Utveckling-1)
  Rederierna i Finland rf
  Total finansiering som reserverats för projektet: 230 000 €
 • Det maritima klustrets kompetenskluster: nuläge och lösningsfokuserad utveckling (Utveckling-2)
  Åbo universitet
  Total finansiering som reserverats för projektet: 200 000 €
 • Utveckling av marin kompetens: Kompetensfabrik (Utveckling-3)
  Åbo yrkeshögskola
  Total finansiering som reserverats för projektet: 270 000 €
 • Maritimt klustersamarbete för blå tillväxt (Utveckling-4)
  Rederierna i Finland r.f.
  Total finansiering som reserverats för projektet:  80 345 €
 • Maritimt klustersamarbete för en ny uppgång (Utveckling-5)
  Rederierna i Finland r.f.
  Total finansiering som reserverats för projektet:  96 850 €
 • Samarbetsprojekt för de europeiska havsområdena (Utveckling-6)
  Åbo yrkeshögskola
  Total finansiering som reserverats för projektet:  151 920  €