Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd.

Hederstitlarna förlänas av republikens president. Titelnämnden avger sitt utlåtande i titelärenden till presidenten. Den tekniska beredningen av nämndens framställningar sker vid statsrådets kansli.

Hur man ansöker om en titel

Titelansökningar ska göras genom en skriftlig framställning som riktas till republikens president. Framställningen kan göras av enskilda personer, sammanslutningar eller båda tillsammans. Den skriftliga framställningen om den person som föreslås för en titel ska också innehålla en motivering.

Titelansökan formuleras fritt. Ytterligare ska det i ansökan ingå eller till ansökan bifogas en undertecknad förbindelse att betala skatten för titeln samt den berörda personens samtycke till att information inhämtas från myndigheterna.

Samtycke till att information inhämtas från myndigheterna 
Skatt för titlar

Titelansökan undertecknas och lämnas in till statsrådets registratorskontor eller görs på den elektroniska blanketten (på finska).

Besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors

Postadress:
Statsrådets kansli/titelärenden
PB 23, 00023 Statsrådet
Fax: 09 1602 2165
Epost: [email protected]

Anvisningar och mer information

Närmare anvisningar om hur man ansöker om titlar finns i statsrådets kanslis anvisningar för tillvägagångssättet i ärenden som gäller titlar.

Anvisning om förfarandena i titelärenden 
Förbindelse att betala skatten för titeln 

Titelnämnden

Till titelnämnden hör utöver ordföranden högst nio ledamöter, som utses för sex år åt gången. Ledamöterna ska företräda särskilt god sakkunskap rörande samhällsfrågor, kultur och näringsliv. Titelnämnden utnämns av republikens president. Statsministern är nämndens ordförande.

Ordförande

  • statsminister Sanna Marin

Ledamöter

  • professor Laura Kolbe, 1.5.2018–30.4.2024
  • doktor i bildkonst Silja Rantanen, 1.5.2018–30.4.2024
  • verkställande direktör Markku Jalonen, 1.5.2018–30.4.2024
  • regionkoordinator Anne Huotari, 1.9.2018–30.4.2024
  • verkställande direktör Jyri Häkämies, 1.5.2021–30.4.2027
  • pol.mag. Lauri Kontro, 1.5.2021–30.4.2027
  • verksamhetsledare Susanna Huovinen 1.5.2021–30.4.2027

Sekreterare

  • specialsakkunnig Merja Saaritsa-Lantta

Permanent sakkunnig

  • regeringsråd Arno Liukko

Förlänade titlar

Republikens president förlänar vanligen titlar två gånger om året: i maj–juni och i november–december.

Det finns 110 olika titlar. I allmänhet föreslås en titel som redan finns, men inget hindrar från att föreslå en ny titel. De nyaste titlarna är högskoleråd och konstråd, som infördes 2017, och socialöverråd, som infördes 2012.

Den vanligaste titeln är ekonomieråd, som hade förlänats sammanlagt 1 843 gånger vid utgången av 2021. Titeln bergsråd hade förlänats 306 gånger och titeln kommerseråd 804 gånger vid utgången av 2021.

Till de mer sällsynta titlarna hör till exempel titeln kammarråd (110 st.), som infördes 1919, titeln flottningsråd (8 st.), som infördes 1951, och titeln pressråd (15 st.), som infördes 1990.

Sedan 1918 har det förlänats sammanlagt närmare 15 000 titlar. Det har ansökts om färre titlar för kvinnor än för män, och kvinnor har förlänats titlar betydligt mer sällan än män.

Förlänade hederstitlar 10.6.2022 (på finska)
Förlänade hederstitlar 3.12.2021 (på finska)

Bestämmelser om hederstitlar och om översättning av titlarna

Bestämmelser om hederstitlar finns i lagen om offentlig belöning (1215/1999) och i republikens presidents förordning om titlar (381/2000), som utfärdats med stöd av den.

I lagen om skatt för titlar (1388/2001) bestäms hur stor skatt som tas ut för titlarna. I lagens 2 § anges skatten för varje grupp av titlar. Skattebeloppet är lägre om personen i fråga står i tjänste- eller anställningsförhållande eller annat därmed jämförbart förhållande till staten, en kommun eller kyrkan eller har gått i pension från en sådan anställning.

Lagen om offentlig belöning (1215/1999) | Finlex
Republikens presidents förordning om titlar (381/2000) | Finlex
Lagen om skatt för titlar (1388/2001) | Finlex

Statsrådets kansli rekommenderar att hederstitlar inte översätts till främmande språk. Om någon vill använda en sådan titel utomlands bör han eller hon använda den svensk- eller finskspråkiga titeln och vid behov informera mottagaren om att det är fråga om en finländsk hederstitel (Finnish honorary title).

Alla tjänste- och organisationsbeteckningar är mycket kulturbundna och kan överföras till ett annat språk och en annan kultur endast genom att de förklaras. En del av titlarna, såsom bergsråd, beskriver inte titelinnehavarens arbete eller verksamhet ens på svenska eller finska. En del titlar motsvarar tjänstebeteckningarna: assessor, regeringsråd, överingenjör. Även om man kommit överens om en motsvarighet till en tjänstebeteckning på ett främmande språk bör man inte använda denna som motsvarighet till en hederstitel.

Kontaktinformation

statsrådets kansli, språktjänsten, kielipalvelu.vnk(at)gov.fi
tfn 0295 160 528

Kontakt

Merja Saaritsa-Lantta, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, sessionsenheten 0295160270