Information om brexit

Mycket förändrades när Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. Effekterna av utträdet syns även i vardagen för finländare och företag verksamma i Finland. Den nya relationen mellan EU och Storbritannien är betydligt mer distanserad än tidigare.

På julafton den 24 december 2020 slutförde Europeiska kommissionen och Storbritannien de utdragna förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen.

Den 29 december 2020 beslutade EU-länderna att de tre avtalen som blev klara till julen kan tillämpas temporärt från och med den 1 januari 2021. Rådet fattade beslut om detta genom skriftligt förfarande den 29 december. Syftet var att undvika ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien i samband med övergångsperiodens utgång den 31 december 2020.

Den temporära tillämpningen är avsedd att fortgå högst till den 30 april 2021. Syftet är att Europaparlamentet ska hinna godkänna avtalen till dess. Därefter ska rådet, det vill säga EU-medlemsstaterna, fatta ett separat beslut om godkännande av avtalen och avtalen träda slutgiltigt i kraft.

Avtalen och mer information | Europeiska kommissionen

Beslutsfattandet i Finland

I Finland fastställde EU-ministerutskottet den 28 december 2020 att de avtal som Europeiska kommissionen och Storbritannien förhandlat fram som helhet betraktat är förenliga med EU:s och Finlands förhandlingsmål. Riksdagens stora utskott fastställde riksdagens ståndpunkt samma dag.

Pressmeddelande om EU-ministerutskottets möte 28.12.2020
Kompletterande U-skrivelse som behandlades i EU-ministerutskottet 28.12.2020 (på finska)
Pressmeddelande om stora utskottets sammanträde 28.12.2020 (på finska)

Utträdesavtalet och förhandlingarna om den nya relationen

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleddes en övergångsperiod som sträckte sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpades EU:s nuvarande regler medan det fördes förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden hade Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Det enda betydande undantaget var att Storbritannien inte längre deltog i EU:s beslutsfattande eller i EU-organens verksamhet.