Hur kan ett företag förbereda sig inför övergångsperiodens utgång?

Under övergångsperioden deltar Storbritannien i EU:s inre marknad och tullunion på samma sätt som medlemsländerna. Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien om avtalet om sin framtida relation. I avtalet fastställs bland annat villkoren för handel och investeringar efter övergångsperioden.

Även om EU och Storbritannien skulle enas om en ambitiös framtida relation, innebär övergångsperiodens utgång och Storbritanniens utträde ur den inre marknaden och tullunionen oundvikligen betydande förändringar för företag och myndigheter.

Det är också möjligt att EU och Storbritannien inte hinner enas om frågor som rör handel och investeringar. Därför bör man förbereda sig på en situation där handel bedrivs i enlighet med villkor i internationella avtal, inklusive WTO-avtal.

Övergångsperiodens utgång påverkar företag som bland annat

  • exporterar till, importerar från eller utövar investeringsverksamhet i Storbritannien
  • använder innehåll producerat i Storbritannien i sin produktion, till exempel råvaror eller tjänster, inklusive molntjänster.

Vilka förändringar övergångsperiodens utgång innebär för enskilda företag beror bland annat på företagets bransch, placeringsort och roll i produktionskedjan. Vi har här samlat exempel på förändringar som övergångsperiodens utgång kan leda till. Närmare information ges i ett senare skede när förhandlingarna framskridit.

Meddelande från kommissionen av den 9 juli 2020 om beredskap inför tiden efter övergångsperioden

Europeiska kommissionen har publicerat tillkännagivanden om kommande ändringar i olika branscher