Ministeriet – Uppgifter och mål

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Till kansliets uppgifter hör samordningen av Finlands EU-politik samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli.

Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter.