Uppgifter och mål

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Till kansliets uppgifter hör samordningen av Finlands EU-politik samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli.

Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter.

Ansvarsområden

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör

 • biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,
 • samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,
 • statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation,
 • statsrådets organisation, regeringens verksamhet och tillhandahållande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för statsrådet,
 • statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik,
 • samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet,
 • statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma styrning, utvecklande och samordning av verksamhets- och ekonomiplanering, upphandling, ekonomi- och personalförvaltning, personalutveckling och reseförvaltning,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma dataadministration, inklusive grundläggande tjänster inom informations- och kommunikationsteknik vid utrikesförvaltningens beskickningar i utlandet, och dokumenthantering samt styrning, utvecklande och samordning av god informationshantering och interoperabilitet i anknytning till dessa och uppgifter som arkivbildare,
 • utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma nättjänst och interna nätkommunikation,
 • statsrådets och ministeriernas ärenden i fråga om lokaler,
 • statsrådets och ministeriernas gemensamma interna tjänster.