Partistöd

I syfte att stödja politisk verksamhet beviljar statsrådet varje år understöd till partierna och landskapet Åland.

Understöden fördelas i proportion till det antal riksdagsmandat som partierna fått vid det senaste riksdagsvalet. Understöd kan beviljas partier som är företrädda i riksdagen och införda i det partiregister som justitieministeriet för.

Statsrådets kansli beviljar sådana understöd som avses i partilagen. Statens revisionsverk (VTV) övervakar användningen av understöden.

Anslagen för understödjande av politisk verksamhet finns i statsbudgeten under statsrådets kanslis huvudtitel (Understödjande av partiverksamhet).

vaalit.fi - partifinansiering
vaalit.fi - registrerade partier
Finlex - partilagen (10/1969)
Finlex - förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973)