Arbetsgrupp om regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället

VNK018:00/2023 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VNK018:00/2023

Ärendenummer VN/22228/2023

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 17.7.2023 – 31.8.2023

Datum för tillsättande 17.7.2023

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon
ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto sisältää
myös esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin
kansainvälisesti. Työryhmän tulee työssään kuulla ainakin yhdenvertaisuusvaltuutettua
sekä tasa-arvovaltuutettua ja huomioida seuraavat kirjaukset hallitusohjelmassa:

Suomi edistää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumista. Luottamuksen yhteiskunta ja hyvät väestösuhteet syntyvät siitä, että
Suomessa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen lain edessä, syrjimättömyyteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa elämänsä
suuntaan.

Hallitus työskentelee määrätietoisesti yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden
edistämiseksi yhteiskunnassa. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi
Suomessa taustastaan riippumatta.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa syrjiä heidän
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan,
kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan,
terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä
syystä.

Ytterligare uppgifter