Mandat

Utlåtanden om regeringens propositioner

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om konsekvensbedömningarna i dem. Rådet kan även ge utlåtanden om konsekvensbedömningarna i utkast till andra författningar, till exempel viktiga bestämmelser på förordningsnivå eller EU-lagstiftning. Rådet gör inte konsekvensbedömningar, utan granskar redan utförda bedömningar och ger förslag på hur de kunde förbättras. Rådet ger årligen cirka 20–30 utlåtanden.

Konsekvensbedömningarna i samband med lagberedningen producerar information om konsekvenserna av olika genomförandealternativ. Målet är att beslutsfattarna ska få tillförlitlig information om olika alternativa lösningar och konsekvenserna av dem. Goda konsekvensbedömningar förbättrar lagstiftningens kvalitet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är självständigt och oberoende i sitt arbete. Rådet väljer vilka regeringspropositioner som det ger utlåtande om. Rådets arbete utgår från befintliga och uppdaterade anvisningar som gäller lagberedning och konsekvensbedömning.

Bedömningarna binder inte ministerierna. Om en regeringsproposition har behandlats av rådet för bedömning av lagstiftningen, ska detta anges i propositionens avsnitt ”Beredningen av propositionen”. I propositionen ska det också anges hur rådets utlåtande har beaktats. Rådets utlåtanden är offentliga.

Rådet för bedömning av lagstiftningen utvärderar konsekvensbedömningarna av lagförslag. Rådet har en helhetsbetonad syn på bedömningarna, vilket innebär att det i sina utlåtanden tar hänsyn till ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för myndigheterna och miljön samt övriga samhälleliga konsekvenser.

Rådet för bedömning av lagstiftningen kan också ta initiativ till att utveckla lagberedningens kvalitet. När författningarna har trätt i kraft kan rådet bedöma om konsekvenserna av lagstiftningen har utfallit som väntat. Rådet ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet.

Överlämnande av regeringspropositioner till rådet för bedömning av lagstiftningen

Utkasten till regeringens propositioner ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor ([email protected]) och rådets sekretariat ([email protected], [email protected], [email protected] ). Det propositionsutkast som lämnas in för bedömning ska vara en så färdig version som möjligt, vilket betyder att behövliga ändringar utifrån remissbehandlingen ska vara gjorda. Ett propositionsutkast som lämnats in för bedömning är offentligt. Behandlingen i rådet tar cirka fyra veckor, räknat från propositionens ankomstdag till registratorskontoret. Behandlingstiden varierar från fall till fall beroende på propositionens omfattning och rådets arbetsläge.

Samarbete med förvaltningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen och kanslichefsmötet för en dialog om utvecklingen av lagberedningens kvalitet. Kanslichefsmötet informerar rådet om projekt som förvaltningen anser särskilt viktiga, medan rådet delger kanslichefsmötet sina allmänna iakttagelser gällande utvecklingen av lagstiftningen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen och dess sekretariat sammanträder regelbundet med företrädare för förvaltningen. Vid mötena med företrädare för ministerierna förs i typfallet fram de iakttagelser om lagberedningen och konsekvensbedömningarna som rådet gjort på allmän nivå. Därutöver har rådet i viss mån fått återkoppling på sin verksamhet och sina utlåtanden.

Rådets sekretariat har regelbundet deltagit i de möten som arbetsgruppen för smidigare författningar hållit under pågående och föregående valperiod. Ordförande för det nyligen inrättade kompetensnätverket för konsekvensbedömning är ett av bedömningsråden. Bedömningsråden deltar också i egenskap av sakkunnigmedlemmar i revideringen av anvisningen för konsekvensbedömning. Bedömningsråden har också deltagit i verksamheten i samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen i egenskap av sakkunnigmedlemmar. Rådet för bedömning av lagstiftningen hade dessutom en representant i den arbetsgrupp vid justitieministeriet som tog fram nya anvisningar för beredningen av regeringspropositioner (HELO-arbetsgruppen).

Internationellt samarbete

Redan när rådet för bedömning av lagstiftningen inledde sin verksamhet sommaren 2016 anslöt det sig till nätverket RegWatchEurope, som inrättats av rådets europeiska systerorgan. I RegWatchEuropes arbete accentueras EU-inflytandet och samarbetet med OECD. Rådet var ordförande för nätverket under 2019, och behållningen av ordförandeskapet har utvärderats i årsöversikten 2019.

Rådets ordförande Kostiainen och rådets sekretariat har deltagit i många möten och sammankomster som ingår i RegWatchEuropes verksamhet. Samarbetet med de andra europeiska organen har gett rådet för bedömning av lagstiftningen möjlighet till kollegialt lärande av dem och ökat kontakterna till sakkunniga som arbetar för bättre lagstiftning på internationell nivå.