Mandat

Utlåtanden om regeringens propositioner

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras konsekvensbedömningar. Rådet kan även ge utlåtanden om konsekvensbedömningarna i utkasten till andra typer av författningar, till exempel viktiga bestämmelser på förordningsnivå eller EU-lagstiftning. Det är inte rådets uppgift att göra konsekvensbedömningar utan det granskar redan utförda bedömningar och ger förslag på hur de kunde förbättras. Rådet kommer att ge omkring 40 utlåtanden varje år.

Vid beredningen av lagstiftningen ger konsekvensbedömningen ny information om konsekvenserna av olika alternativ för genomförandet. Syftet är att beslutsfattarna ska ges tillförlitlig information om olika alternativa lösningar och om deras konsekvenser. En god konsekvensbedömning förbättrar lagstiftningens kvalitet.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är självständigt och oberoende i sitt arbete. Rådet väljer självt vilka regeringspropositioner det ger utlåtande om. Arbetet utgår från de befintliga och uppdaterade anvisningar som gäller lagberedningen och konsekvensbedömningen.

Bedömningarna binder inte ministerierna. Om en proposition har behandlats av rådet för bedömning ska detta antecknas i propositionen under ”Beredningen av propositionen”. I propositionen ska det också nämnas hur rådets utlåtande har beaktats. Rådets utlåtanden är offentliga.

Inledningsvis koncentrerar sig rådet för bedömning av lagstiftningen på att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna i utkasten till regeringens propositioner, men det kommer också att utvärdera andra konsekvensområden. Rådet kan också komma med förslag om hur lagberedningens kvalitet kan utvecklas. När författningarna trätt i kraft kan det bedöma om konsekvenserna av lagstiftningen utfallit enligt bedömningen. Rådet ger varje år en rapport om sin verksamhet.

Samarbetet med förvaltningen

Rådet för bedömning av lagstiftningen och kanslichefsmötet för en dialog om hur lagberedningens kvalitet ska utvecklas. Kanslichefsmötet informerar rådet om vilka projekt förvaltningen anser särskilt viktiga, och rådet delger i sin tur kanslichefsmötet sina allmänna iakttagelser om lagstiftningens utveckling. Rådet väljer dock självständigt vilka propositioner det tar upp till behandling. Avsikten är att rådet och det ansvariga ministeriet ska ha ett nära samarbete under hela bedömningsprocessen.  

Regeringens propositioner sänds på finska till statsrådets kansli i samband med att propositionen sänds på remiss. Då meddelas också vem som är ansvarig beredare, remissbehandlingens inlednings- och avslutningsdatum samt när regeringen har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen.

När rådet för bedömning av lagstiftningen tar upp en proposition till behandling informerar det omedelbart det ansvariga ministeriet, som ombeds sända en så slutgiltig version av propositionen som möjligt till rådet. Den proposition som ska utvärderas, de remissutlåtanden som kommit in och ett sammandrag av utlåtandena ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor ([email protected]). Rådet har cirka fyra veckor på sig att behandla ärendet, och behandlingstiden börjar när propositionen anlänt till registratorskontoret. Utlåtandet offentliggörs när det har godkänts och undertecknats.