1 Öppenhet är grunden för verksamheten 

 

Statsförvaltningens kommunikation präglas av mål och principer som bygger på de grundläggande fri- och rättigheterna, såsom:

  • yttrandefrihet
  • jämlikhet
  • rätt att delta och påverka
  • rättsskydd
  • rätt till ett eget språk och en egen kultur 

Den centrala grundläggande rättigheten med avseende på statsförvaltningens kommunikation är rätten att få uppgifter om myndigheternas offentliga beslut och beredningen av dem. Myndigheterna har en skyldighet att främja öppenhet i sin verksamhet och producera och förmedla information så att medborgarna och andra intressentgrupper får en sanningsenlig bild av verksamheten och kan påverka ärenden under beredning och bevaka sina intressen och rättigheter.

Kommunikationen syftar till att stödja en fungerande demokrati, tillgodoseendet av medborgarnas rättigheter och sammanslutningarnas och företagens verksamhet. Man ska därför fråga sig vem som ska få informationen, hur man ska nå olika målgrupper och hur de kan göras delaktiga. Myndigheterna ska planera sin kommunikation så att de kan nå olika målgrupper, ordna rådgivning om servicen och tillgodose mediernas särskilda informationsbehov.

Den offentliga informationen ska vara så tillgänglig och lätt att utnyttja som möjligt. Här har man hjälp av god informationshantering som anger hur myndigheten ska hantera den information den besitter. Organisationen ska ha tydliga förfaringssätt för att fatta beslut om offentliggörande så att handlingar kan utlämnas snabbt och efter noggrant övervägande.

Myndigheterna ska se till att de anställda känner till principerna i offentlighetslagen och kan tillämpa dem i sitt eget arbete. Även kännedom om språklagstiftningen och insikter i kommunikation är en del av yrkeskunskapen.