Tillsättandet av sannings- och försoningskommissionen för samer

Statsrådet tillsatte sannings- och försoningskommissionen för samer den 28 oktober 2021. Ärendet bereddes i nära samarbete mellan företrädare för finska staten, sametinget och skoltarnas byastämma.

Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande och de konsekvenser som detta har för samerna.

Sannings- och försoningskommissionen bedriver sin verksamhet självständigt och oberoende. Två av dess fem kommissionsledamöter har utnämnts på framställning av statsrådet, två på framställning av sametinget och en på framställning av skoltarnas byastämma.

Mandatet

Mandatet för sannings- och försoningskommissionen för samer bereddes under 2019 i samarbete med sametinget och skoltarnas byastämma:

Mandatet för sannings- och försoningskommissionen för samer

Mandatet på samiska:

Beredningen av sannings- och försoningskommissionen för samer

Regeringen inledde beredningen av en sannings- och försoningsprocess i samefrågor i oktober 2017. Statsrådets kansli och justitieministeriet kartlade i samarbete med sametinget i Finland hur processen borde genomföras och vilken uppgift och sammansättning den oberoende kommissionen borde ha.

Sommaren 2018 ordnades det ett stort antal samråd i samernas hembygdsområde och i de största städerna i Finland. Vid samråden diskuterades de tankar som processen har väckt, kommissionens mandat samt kommissionsledamöterna och hur de ska väljas. Det har sammanställts en rapport om materialet från samråden. Rapporten har publicerats på sex olika språk.

Arbetet med att tillsätta sannings- och försoningskommissionen för samer fortsatte i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Statsrådet tillsatte sannings- och försoningskommissionen för samer den 28 oktober 2021. Kommissionens mandattid löper ut den 31 december 2023.

Sannings- och försoningskommissionen för samer

Kontaktinformation

Ulla Aikio-Puoskari, generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen för samer 0295160135  


Inari Alanko, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen för samer 0295160245  


Aslak Länsman, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen för samer 0295161040  


Mervi Semenoff, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Sekretariatet för sannings- och försoningskommissionen för samer 0295161061