Beredningen av en sannings- och försoningskommission för samer

Regeringen inledde beredningen av en sannings- och försoningsprocess i samefrågor i oktober 2017. Statsrådets kansli och justitieministeriet kartlade i samarbete med sametinget i Finland hur processen borde genomföras och vilken uppgift och sammansättning den oberoende kommissionen borde ha.

Sommaren 2018 ordnades ett stort antal samråd i samernas hembygdsområde och i de största städerna i Finland. Vid samråden diskuterades de tankar som processen har väckt, kommissionens mandat samt kommissarierna och det sätt som de väljs på. Det har sammanställts en rapport om materialet från samråden. Rapporten har publicerats på sex olika språk. 

Arbetet med att tillsätta sannings- och försoningskommissionen för samer fortsatte i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Statsrådet tillsatte sannings- och försoningskommissionen för samer den 28 oktober 2021. Kommissionens mandattid löper ut den 31 december 2023.

Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande och de konsekvenser som detta har för samerna. 

Mandatet

Mandatet för sannings- och försoningskommissionen för samer bereddes under 2019 i samarbete med sametinget och skoltarnas byastämma:

Mandatet för sannings- och försoningskommissionen för samer

Mandatet på samiska:

Sannings- och försoningskommissionen för samer

Kontaktinformation

Anni-Kristiina Juuso, generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295160601  


Martta Alajärvi, planerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, Saamelaisten totuus- ja sovintokomission sihteeristö 0295160486