Sektionerna inom arbetsgruppen för samordning av statsrådets forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet

Statsrådets kansli har inom arbetsgruppen tillsatt fem sektioner som ska stödja arbetsgruppen i dess arbete med genomförandet och uppföljningen av statsrådets utrednings- och forskningplan för år 2014.

Utrednings- och forskningsplanen för 2014 innefattar fem fokusområden och för dem valda huvudteman. För varje huvudtema har utsetts ett ansvarigt ministerium som svarar för beredningen av inbjudan att lämna in ansökan och för administrationen och övervakningen av och rapporteringen om de projekt som ska inledas. Arbetsgruppens sektioner har i uppgift att

  • stödja de ansvariga ministerierna vid beredningen av ansökningsannonserna och lägga fram annonserna för behandling i arbetsgruppen,
  • stödja de ansvariga ministerierna i behandlingen och bedömningen av ansökningarna,
  • stödja de ansvariga ministerierna i beredningen av upphandlingsbesluten och lägga fram besluten för behandling i arbetsgruppen,
  • fungera som styrgrupp för de projekt som ska inledas och rapportera om hur arbetet framskrider och om resultaten till arbetsgruppen.

Sektioner

I Bildning, gemenskap och delaktighet som grund för välfärden
II Förhållandet mellan arbete, kunnande och företagande
III En hållbar offentlig ekonomi
IV Ett tryggt samhälle
V Förvaltningen som ett verktyg

Organisering

I Bildning, gemenskap och delaktighet som grund för välfärden

Ordförande

Arto Koho, finansråd, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Sirpa Kekkonen, programråd, statsrådets kansli
Vesa Jaakkola, ambassadråd, utrikesministeriet
Niklas Wilhelmsson, specialplanerare, justitieministeriet
Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Mauri Kotamäki, finanssekreterare, finansministeriet
Tommi Karjalainen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Mikael Åkermarck, specialforskare, kommunikationsministeriet
Päivi Haavisto-Vuori, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Tuula Tiainen, specialsakkunnig, miljöministeriet

Sekreterare

Timo A. Tanninen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

II Förhållandet mellan arbete, kunnande och företagande

Ordförande

Päivi Järviniemi, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

Tuomas Tapio, råd för internationella ärenden, statsrådets kansli
Anne Ahonen, ambassadråd, utrikesministeriet
Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Mika Idman, specialsakkunnig, finansministeriet
Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet
Johanna Ikävalko, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Merja Saarnilehto, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet

Sekreterare

Jussi Manninen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet

III En hållbar offentlig ekonomi

Ordförande

Pekka Sinko, generalsekreterare, statsrådets kansli

Medlemmar

Petri Hakkarainen, utrikessekreterare, utrikesministeriet
Jukka Mattila, finanssekreterare, finansministeriet
Esko Pyykkönen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Tuomo Suvanto, trafikråd, kommunikationsministeriet
Mika Niemelä, ekonomidirektör, arbets- och näringsministeriet
Heikki Palm, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Juha-Pekka Maijala, överingenjör, miljöministeriet

Sekreterare

Miika Laurila, forskningssekreterare, statsrådets kansli

IV Ett tryggt samhälle

Ordförande

Harri Martikainen, utvecklingsråd, inrikesministeriet

Medlemmar

Timo Härkönen, statsrådets säkerhetsdirektör, statsrådets kansli
Petri Hakkarainen, utrikessekreterare, utrikesministeriet
Mika Junninen, specialplanerare, justitieministeriet
Marikaisa Tiilikainen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet
Minna Karvonen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
Timo Kievari, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet
Antti Eskola, handelsråd, arbets- och näringsministeriet
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Timo Saarinen, överarkitekt, miljöministeriet

Sekreterare

Emma Raesalo, avdelningssekreterare, inrikesministeriet

V Förvaltningen som ett verktyg

Ordförande

Sirpa Kekkonen, programråd, statsrådets kansli

Medlemmar

Toivo Hurme, specialsakkunnig i EU-ärenden, statsrådets kansli
Matti Nissinen, utrikessekreterare, utrikesministeriet
Outi Slant, planerare, justitieministeriet
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, finansminsteriet
Juha Haataja, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Anne Miettinen, forskningsdirektör, kommunikationsministeriet
Hanna Hämäläinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Liisa Heinämäki, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Pirkko Heikinheimo, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet

Sekreterare

Jenni Lahtinen, projektplanerare, statsrådets kansli

I sin verksamhet kan sektionerna som experter även anlita andra parter som är viktiga för genomförandet och styrningen.