Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk. Nämnden ska arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland och ta initiativ och vidta åtgärder för att förbättra de statliga myndigheternas språkbruk.

Till språknämndens uppgifter hör bl.a. att samordna översättnings- och granskningsverksamheten när det gäller termer och uttryck, standardfraser, lagtekniska lösningar, skrivregler och stilfrågor. Nämnden ger ut handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) och informationsbladet Språkråd. Nämnden behandlar också initiativ i språkfrågor, och ger anvisningar och rekommendationer i frågor med anknytning till svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Språknämndens uppgifter och arbetsmetoder framgår i övrigt av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (1037/2000). Skriftliga frågor kan skickas till nämnden per post eller e-post (se nämndens kontaktinformation). Frågorna behandlas i nämnden, som sammanträder ca åtta gånger per år. Frågor och svar av allmänt intresse publiceras i Språkråd.

Svenskt lagspråk i Finland - Slaf

För att samordna översättnings- och granskningsverksamheten har språknämnden bl.a. utarbetat handboken Svenskt lagspråk i Finland – populärt kallad Slaf. Språknämnden har ansvarat för utgivningen av fem omarbetade upplagor av handboken (1990, 1998, 2004, 2010 och 2017).

Den senaste upplagan av Slaf har getts ut i form av en anvisning från statsrådets kansli (Statsrådets kanslis publikationsserie 1/2017). Anvisningen syftar i första hand till att samordna användningen av uttryck och termer i det svenska författningsspråket och att främja de statliga myndigheternas användning av ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk.

Anvisningens främsta målgrupp är statsförvaltningen, men Slaf är ett utmärkt hjälpmedel för alla som skriver och översätter texter med anknytning till lag och förvaltning.

Kommentarer om Slaf kan skickas på adressen [email protected]

Slaf 2017

Historia

År 1960 tillsatte statsrådet en nämnd "med uppgift att överväga åtgärder för att undanröja språklig inexakthet och styvhet i översättningar till svenska samt för att förenhetliga svenskan i allmänna handlingar". Medlemmarna i nämnden utsågs på obestämd tid, och några närmare bestämmelser om uppgifterna och arbetsmetoderna gavs inte.

För att effektivisera nämndens verksamhet föreslogs 1988 att ett nytt beslut skulle utfärdas om statsrådets svenska språknämnd. Det gamla beslutet från 1960 ersattes av statsrådets beslut om statsrådets svenska språknämnd (1024/1988). I och med det nya beslutet blev nämnden ett permanent organ med fasta arbetsformer och preciserade uppgifter.

Sedan 1989 har statsrådets svenska språknämnd sammanträtt regelbundet och arbetat utifrån de uppgifter och arbetsmetoder som förelagts nämnden. Nämndens verksamhet baserar sig numera på statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd (112/2017).

Informationsbladet Språkråd

Informationsbladet Språkråd

Statsrådets svenska språknämnd ger ut informationsbladet Språkråd, som innehåller artiklar om aktuella frågor kring författningsspråk, nämndens termrekommendationer och annan information som gäller författningsspråk.

Läs Språkråd