Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Årsberättelsen för 2021 publicerades: Bolagsinnehaven gav 2,1 miljarder euro i intäkter – staten som ägare ska följa upp sina bolagsinnehavs totala utsläpp

5.5.2022 13.27
SRK
Valtioneuvoston linna kuvattuna Senaatintorilta edestä alhaalta
Den utdragna coronapandemin gjorde det svårare för de statsägda bolagen att åstadkomma goda resultat 2021, och staten fortsatte att ge transportsektorn ekonomiskt stöd. Bolagsinnehaven gav staten 2,1 (0,9) miljarder euro i intäkter, och värdet på statens bolagsportfölj var cirka 47 (47) miljarder euro. Staten som ägare redogör i sin årsberättelse för hur bolagsportföljen har uppfyllt målen gällande hållbarhet. Avsikten är till exempel att följa upp utvecklingen av bolagsinnehavens totala utsläpp i fortsättningen.

Staten konverterar hybridlån som beviljats Finnair till kapitallån

27.4.2022 9.01
SRK
Finnairin lentokoneita lentokentällä
I mars 2021 undertecknade staten ett avtal med Finnair Abp om en hybridlånelimit på 400 miljoner euro för att stödja bolaget med anledning av coronapandemin. Den 19 april 2022 förordade statsrådets finanspolitiska ministerutskott att låneinstrumentet konverteras från hybridlån till kapitallån i form av eget kapital. Kapitallånet stärker moderbolaget Finnair Abp:s eget kapital. För beviljande av kapitallån behövs godkännande av statsrådets allmänna sammanträde och ett beslut om statligt stöd av Europeiska kommissionen. För arrangemanget söks inga nya medel ur statsbudgeten.