Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Staten överför sitt aktieinnehav i Anora Group Abp till Solidium Oy

25.11.2021 13.21
SRK
Statsrådets allmänna sammanträde beslutade i dag den 25 november 2021 att överföra aktierna i börsbolaget Anora Group Abp från statsrådets kansli i specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s ägo och ägarstyrning. Statens Anora-innehav är av finansiellt intresse. Ägarandelen är 19,4 procent.

Staten överför aktier i SSAB AB från Solidium Oy till statsrådets kanslis ägarstyrning

14.9.2021 11.54
SRK
Det helt statsägda specialuppgiftsbolaget Solidium Oy innehar 6,3 procent av aktierna och 8,0 procent av röstetalet i stålbolaget SSAB AB. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade en överföring av Solidium Oy:s aktieinnehav i statens direkta ägo samt definitionen av statens strategiska ägarintresse i SSAB AB vid sitt möte den 14 september 2021. Aktieinnehavet övergår i statens direkta ägo och till statsrådets kanslis ägarstyrning i form av kapitalåterbäring.