Statens ägarstyrning

Finska staten är ägare i finländska bolag. Ägarstyrning innebär att statens bolagsinnehav sköts på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Målet är att öka ägarvärdet på lång sikt.

Ägarstyrningen baserar sig på aktiebolagslagen och god förvaltningssed. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli utvecklar och samordnar verksamheten inom hela statsrådet.

Statens revisionsverk granskade ägarstyrningen av och riskhanteringen i statsägda bolag av strategiskt intresse – bolagens styrelser ansvarar för riskhanteringen

7.6.2023 8.30
statsrådets kansli
Statens revisionsverk har granskat ägarstyrningen av statsägda bolag av strategiskt intresse. Statens strategiska intresse gäller bolag med verksamhet som kan vara kritisk med tanke på hela samhällets funktion. Revisionen omfattade 17 statsägda bolag av strategiskt intresse.

Hållbarhet beaktas i de statsägda bolagens strategier och ersättningssystem – biologisk mångfald och reglering medför nu mycket arbete

23.5.2023 11.23
statsrådets kansli
Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli har i år samlat in mer omfattande och heltäckande uppgifter om hållbarheten i de statsägda bolagens verksamhet. Analysen omfattar bland annat hållbarhetsmål när det gäller ersättningar till ledningen, bolagsportföljens totala utsläpp samt klimatmål.