Ägarpolitik och ägarstyrning

Statens ägarpolitik är aktiv, öppen och pragmatisk. Staten utvecklar sina bolagsinnehav med de medel som den som ansvarsfull ägare har och eftersträvar en långsiktig ökning av ägarvärdet. Utgångspunkten för ägarpolitiken är regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet genomförs med stöd av det ägarpolitiska principbeslutet, som uppdateras varje regeringsperiod.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och verkställigheten av riktlinjerna för ägarpolitiken. Till avdelningens uppgifter hör beredningen och verkställigheten av statens ägarpolitik inom hela statsrådet samt ägarstyrningen av de bolag som statsrådets kansli ansvarar för.

Statens viktigaste redskap som ägare är att självständigt bereda en ägarstrategi och att utveckla god förvaltningssed.

Frågor och svar