Ägarpolitik och ägarstyrning

Verksamheten i fråga om statens ägarpolitik och ägarstyrning regleras av lagstiftning, statsrådets beslut och god förvaltningssed.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och genomförandet av riktlinjerna för ägarpolitiken. Till avdelningens uppgifter hör beredning och verkställighet av statens ägarpolitik samt bolagens ägarstyrning.

Statens ägarpolitik är aktiv, öppen och pragmatisk. Staten strävar efter att utveckla bolagen och stödja en långsiktig tillväxt i ägarvärdet. Ägarpolitiken utgår från regeringsprogrammet.

Den statliga ägarens viktigaste verktyg är självständig beredning av en ägarstrategi och utveckling av god förvaltningssed, det vill säga corporate governance. De centrala principerna för ägarstyrningen anges i statsrådets principbeslut.