Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

tietokayttoon.fi

E-mail: vnteas(at)vnk.fi

Kontaktpersoner

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160024  


Sanna Malkki, tiedonhallinnan suunnittelija 
statsrådets kansli, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Tietotoimiala, Tiedonhallintayksikkö 0295160312