Remissbehandlingen av riktlinjerna för Finlands havspolitik har avslutats

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.11.2018 10.39
Remissbehandlingen av riktlinjerna för Finlands havspolitik har avslutats

Statsrådets kansli tillsatte den 24 oktober 2016 en styrgrupp med företrädare för de olika ministerierna för att bereda en uppdatering av statsrådets Östersjöredogörelse och för att utveckla och samordna den nationella havspolitiken.

Statsrådet fattade i november 2017 ett principbeslut om Finlands strategi för Östersjöregionen (15a/2017), varefter styrgruppen inledde beredningen av ett för hela statsrådet gemensamt samordningsdokument i syfte att utarbeta statsrådets principbeslut om riktlinjerna för Finlands havspolitik.

Ordförande för styrgruppen är statssekreterare Paula Lehtomäki och vice ordförande specialsakkunnig Nina Brander (statsrådets kansli). Medlemmar är lagstiftningsrådet Virpi Laukkanen (utrikesministeriet), biträdande avdelningschef Juha Vuolle (inrikesministeriet), specialsakkunnig Mika Varvikko (försvarsministeriet), konsultativa tjänstemannen Armi Liinamaa (finansministeriet), överinspektör Sami Niinimäki (undervisnings- och kulturministeriet), konsultativa tjänstemannen Heikki Lehtinen (jord- och skogsbruksministeriet), specialsakkunnig Tero Jokilehto (kommunikationsministeriet), konsultativa tjänstemannen Marikki Järvinen (arbets- och näringsministeriet), miljörådet Maria Laamanen (miljöministeriet) och specialsakkunnig i EU-ärenden Jussi Soramäki (statsrådets kansli) som sekreterare.

Styrgruppen inledde sitt arbete genom att den 13 december 2017 i Åbo ordna ett seminarium om utvecklingen av Finlands havspolitik. Intressegrupperna gav sin insats på bred bas när Ekosystemforum den 24 april 2018 i Helsingfors ordnade en lösningsverkstad under temat Utvecklingen av Finlands havspolitik.

Som ett resultat av ovan nämnda evenemang och diskussioner med ministerierna valde styrgruppen de prioriteringar för havspolitiken som presenteras i utkastet.

Styrgruppen har tagit hänsyn till gällande redogörelser, strategier och åtgärdsprogram med koppling till havspolitik. Riktlinjerna i dokumentet ersätter inte riktlinjerna i de ovan nämnda strategierna, men kompletterar dem särskilt i fråga om världshaven.

Det utkast som styrgruppen utarbetade till riktlinjer för Finlands havspolitik var på remiss 1–15.11.2018.

meripolitiikka