Ordensärenden

Kuva kunniamerkistä

Utmärkelsetecken förlänas av ordnarna. Sammanslutningar och företag som hör till statsrådets kanslis förvaltningsområde kan sända sina förslag om utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros orden och Finlands Lejons orden till statsrådets kansli. Statsrådets kansli styr förslagen till ordnarna. Republikens president är stormästare för ordnarna och beslutar om förlänandet av utmärkelsetecken på framställning av ordenskapitlen årligen på självständighetsdagen den 6 december.

Hur man ansöker om utmärkelsetecken

För framställning om ett utmärkelsetecken används en av ordenskapitlet fastställd ordensförslagsblankett. Utöver den egentliga ordensförslagsblanketten ska man fylla i statsrådets kanslis sammandragsblankett. Framställningarna om utmärkelsetecken ska ha kommit in till statsrådets kansli senast den 1 augusti. Tidigare framställningar behandlas inte på nytt, utan en ny framställning ska lämnas in varje gång.

Framställningarna med bilagor lämnas in i två exemplar till statsrådets registratorskontor.

Besöksadress

Statsrådets kansli/registratorskontoret
Riddaregatan 2 B, Helsingfors

Postadress

Statsrådets kansli/registratorskontoret
PB 23, 00023 Statsrådet
Fax: 09 1602 2165
E-post: [email protected]

Närmare anvisningar om hur man gör upp framställningen och hur man går till väga
Statsrådets kanslis sammandragsblankett
Modell för ifylld sammandragsblankett

De förslag som har kommit in till statsrådets kansli inom utsatt tid handläggs och sänds vidare till ordnarna. Utmärkelsetecknets klass kan ändras av statsrådets kansli eller ordnarna. Statsrådets kansli har för varje teckenklass beviljats en kvot som inte får överskridas. Av denna orsak blir man varje år tvungen att gallra bland framställningarna.

Förlänande av utmärkelsetecken

Tre vardagar före självständighetsdagen publicerar ordenskansliet på sin webbplats information om utmärkelsetecken som förlänas den 6 december. Ordenskansliet ger information om utmärkelsetecknen närmast följande vardag efter självständighetsdagen. Ordenskansliet levererar utmärkelsetecknen och diplomen till statsrådets kansli, som vidarebefordrar dem till förslagsställarna.

Ordenskansliet
Lagen om offentlig belöning (1215/1999) | Finlex

Kontaktinformation