Utnämningarna i EU:s institutioner

Finlands EU-ordförandeskap från den 1 juli till den 31 december 2019 infaller vid en tidpunkt då många höga poster i EU:s institutioner tillsätts. Processen för utnämning av den nya Europeiska kommissionen inleds med val av kommissionens ordförande. Dessutom ska Europeiska rådet inom kort välja en ny ordförande samt utnämna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska centralbankens ordförande.

Enligt EU-fördragen bör man vid valet av de personer som ska inneha befattningarna som Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och unionens höga representant ta hänsyn till behovet av att respektera de geografiska och demografiska skillnaderna inom unionen. I olika sammanhang har det dessutom fästs avseende vid en jämn könsfördelning och politisk balans. I fråga om kommissionens ordförande ska också valen till Europaparlamentet beaktas.

På denna sida finns korta beskrivningar av processen för utnämning av Europeiska kommissionen (inkl. kommissionens ordförande och den höga representanten), Europeiska rådets ordförande och Europeiska centralbankens ordförande. För att helheten i ljuset av ovan nämnda aspekter ska vara så balanserad som möjligt, kan det uppstå samband mellan dessa utnämningar.

Utnämningsbeslut kräver förstärkt kvalificerad majoritet i Europeiska rådet. Det innebär att 72 procent av medlemsstaterna ska rösta för, och de ska företräda minst 65 procent av EU:s befolkning.

Utnämning av Europeiska kommissionen

Europeiska rådet föreslår med kvalificerad majoritet Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande (för närvarande Jean-Claude Juncker). Rådet fattar sitt beslut med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd. Den föreslagna kandidaten väljs av parlamentet med en majoritet av dess ledamöter. Om kandidaten inte får majoritet, ska rådet föreslå en ny kandidat inom en månad.

När kommissionens ordförande har utsetts, utnämner Europeiska rådet med kvalificerad majoritet EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (för närvarande Federica Mogherini). Rådets beslut kräver godkännande av kommissionens ordförande. Den höga representanten leder unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten är dessutom en av kommissionens vice ordförande och säkerställer samstämmigheten i unionens yttre åtgärder.

Kommissionens ordförande diskuterar med medlemsstaterna om deras kommissionärskandidater. Rådet antar i samförstånd med kommissionens ordförande och på grundval av förslag från medlemsstaterna en förteckning över kommissionärskandidaterna. Efter det offentliggör kommissionens ordförande den planerade fördelningen av portföljerna i kommissionen.

Europaparlamentets utskott håller utfrågningar av kommissionärskandidaterna och den höga representanten. Vid utfrågningarna presenterar kandidaterna sina synpunkter och svarar på frågor från parlamentsledamöterna. Parlamentet kan på grundval av utfrågningarna också avslå kandidater eller föreslå ändringar i fördelningen av portföljerna.

Kommissionens ordförande, den höga representanten och de övriga kommissionsledamöterna godkänns kollektivt vid en omröstning i Europaparlamentet. På grundval av detta godkännande utses kommissionen av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

Målet är att den nya kommissionen tillträder den 1 november 2019. Om utnämningsprocessen drar ut på tiden, fortsätter den nuvarande kommissionen som så kallad expeditionskommission till dess att den nya kommissionen inleder sin mandatperiod. Expeditionskommissionen sköter löpande ärenden och får inte lägga fram politiskt betydande initiativ eller fatta politiskt betydande beslut.

Val av Europeiska rådets ordförande

Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för en mandatperiod av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. Ordföranden får inte samtidigt inneha nationella mandat. Den nuvarande ordföranden, polske Donald Tusk, är inne på sin andra mandatperiod, som löper ut vid utgången av november 2019. Tusk får inte ställa upp för en ny mandatperiod. Tusk sköter kontakten till Europeiska rådets medlemmar när det gäller val av ny ordförande.

Euroländernas stats- och regeringschefer utnämner eurotoppmötets ordförande med enkel majoritet samtidigt och för samma tid som Europeiska rådet väljer sin ordförande. Hittills har de två ordförandeuppdragen skötts av samma person.

Utnämning av Europeiska centralbankens ordförande

Europeiska centralbankens (ECB) ordförande utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända. Europeiska rådet fattar sitt beslut på rekommendation av rådet (i praktiken Ekofin) och efter att ha hört Europaparlamentet och ECB-rådet. ECB-rådet består av ledamöterna i ECB:s direktion (ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter) och euroländernas nationella centralbankschefer. Mandatperioden för ECB:s nuvarande ordförande, italienske Mario Draghi, löper ut vid utgången av oktober 2019.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn +358 295 160 476, heli.siivola(a)vnk.fi