Uttagningsprov och förberedelse

Uttagningsprov

Fasta EU-tjänster tillsätts endast genom allmänna uttagningsprov som ordnas av EU:s rekryteringsbyrå EPSO. EPSO svarar för rekryteringarna till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén samt Europeiska datatillsynsmannens byrå och Europeiska ombudsmannens byrå. Syftet med uttagningsproven är att upprätta förteckningar över godkända sökande. Utifrån dessa förteckningar kan EU-institutionerna välja ut rätt personer till rätt jobb. 
EU-tjänster
Läs mer om arbetsprofilerna - EPSO

Det finns i regel två slags uttagningsprov: för en så kallad allmän karriär (generalist) och för en specialistkarriär. Genom uttagningsproven för en allmän karriär rekryteras tjänstemän i början av karriären till tjänster vid unionens samtliga institutioner. Uttagningsproven för en specialistkarriär riktar sig däremot till experter med längre arbetserfarenhet inom en speciell bransch, till exempel ekonomer, jurist-lingvister eller revisorer.

Utöver för en akademisk handläggarkarriär (AD, administrator) rekryteras genom uttagningsproven även sekreterare (AST/SC), assistenter (AST) och teknisk personal, såsom livvakter och chaufförer.

EPSO ordnar i allmänhet under hela året uttagningsprov som är öppna för alla EU-medborgare. På vårarna söks handläggare, på somrarna språkvetare, på vintrarna assistenter och sekreterare och vid behov experter inom specialområden. En kalender med tidpunkterna för uttagningsproven finns på EPSO:s webbplats.

Annonser om uttagningsproven publiceras på alla EU:s officiella språk. De sökande uppmanas bedöma sin lämplighet för EU-uppgifter och sin uppfattning om en EU-karriär genom frivilliga tester innan de söker. Syftet med dessa tester är att säkerställa att de sökande verkligen vet vilken typ av karriär de söker sig till.

Uttagningsprov för handläggare

Uttagningsproven för handläggare (administrator, AD) består av flera faser. Uttagningsprov för handläggare (AD 5) ordnas varje vår. Ansökan omfattar två faser. I den första fasen ska den sökande ange basuppgifter om sig själv och sina språkkunskaper. I den andra fasen ska den sökande ange på vilket språk en del av testen i uttagningsprovet genomförs. Den sökande ska fylla i båda delarna av ansökan inom utsatt tid.

Den första delen i uttagningsprovet består av datorbaserade flervalstester (computer-based tests) som mäter den abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmågan och situationsanpassad slutledningsförmåga. Syftet med den första fasen är att bedöma den sökandes allmänna lämplighet. Testerna kan göras på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. EU-kunskaper testas inte i denna fas. Testcentrum finns i alla medlemsstater och i många tredjeländer.

Den andra delen kan bestå av en datorbaserad uppgift (det så kallade E-tray-testet) eller, i fråga om uttagningsproven för specialister, till exempel en sållning utifrån kunskapsutvärderingen (talent screener) i ansökan.

De mest framgångsrika sökandena kallas till ett utvärderingscentrum i Bryssel eller Luxemburg, där uppgifterna består av allt från muntliga framträdanden och gruppövningar till intervjuer. Uppgifterna i utvärderingscentrumet görs på det andra språk som har angetts i ansökan. I den andra fasen ingår också ofta en fallstudie (case study), som också kan göras i hemlandet redan före testerna i utvärderingscentrumet. Närmare information om varje del av uttagningsprovet finns i ansökningsannonsen. Dessutom får de sökande via sina EPSO-konton information om hur processen framskrider.

Största delen av de sökande faller bort redan före utvärderingscentrumet. Antalet kallade till utvärderingscentrumet beror på hur många nya tjänstemän man har för avsikt att rekrytera genom uttagningsproven.

Som ett resultat av uttagningsprovet väljs det antal godkända tjänstemannakandidater som EPSO på förhand meddelat ut för så kallade reservlistor. Att komma med på reservlistan garanterar inte en arbetsplats vid en viss institution, utan de sökande ska själva vara aktiva. Listan ges till institutionernas förfogande, och de kan rekrytera det antal tjänstemän de behöver därifrån. Samtidigt uppmuntras de kandidater som finns med på listan att söka tjänster som blir lediganslagna vid institutionerna.

Även Finlands ständiga EU-representation hjälper de godkända tjänstemannakandidaterna med att hitta en lämplig plats. Listorna som gäller den allmänna karriären är i regel i kraft ett år, men giltighetstiden kan förlängas vid behov. I fråga om specialkarriärer fattas alltid ett separat beslut om giltighetstiden.

Intresserade uppmuntras följa EPSO:s webbplats och sociala medier. Meddelanden om uttagningsproven publiceras också i samtliga medlemsstater och i Europeiska unionens officiella tidning. I officiella tidningens annons finns detaljerad information om uttagningsprovet, till exempel om arbetsuppgifter samt om krav på behörighet och erfarenhet.

Förbered dig inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att sätta dig in i provstrukturen och på förhand ta reda på vad som testas i vilket stadium och genom att fördjupa dina yrkeskunskaper, kunskaper om EU och språkfärdigheter. Det är bra att öva särskilt svarstekniken i de datorbaserade proven på förhand, eftersom proven är rätt intensiva.

Det finns en hel del kommersiellt material som är till hjälp i förberedelserna inför proven, inklusive övningsböcker och testguider och olika preparandkurser. Om det finns tillräckligt många intresserade ordnar regeringen i Finland avgiftsfria förberedande kurser för de årliga AD-uttagningsproven för handläggare. Kursen täcker stadiet vid utvärderingscentrumet. Du kan förbereda dig för de första faserna, det vill säga de datorbaserade proven, genom att göra övningsuppgifter på EPSO:s webbplats.

De finländare som kallas till utvärderingscentrumet uppmanas genast då de fått veta om det att stå i kontakt med Jaana Jokelainen vid avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli. EPSO överlåter inga person- eller kontaktuppgifter till medlemsländerna i fråga om de personer som deltar i uttagningsproven.

Till stöd för förberedningen

Avdelning för EU-ärenden vid statsrådets kansli har utarbetat en guide för finländska sökande som förbereder sig för uttagningsproven. Guiden beskriver hur EU rekryterar tjänstemän till fasta tjänster och hur personer som är intresserade av en karriär inom EU genom effektiva förberedelser kan förbättra sina möjligheter vid uttagningsprovet.
Guide om EU:s uttagningsprov

Det är också möjligt att söka kontraktanställning inom EU. Ansökningsprocessen för att bli kontraktanställd är ett enklare förfarande än de egentliga uttagningsproven. Kontraktanställda anställs när det tillfälligt behövs experter inom en viss sektor.
Guide om kontraktanställning (på finska)

Eftersom proven varierar från år till år och proven utvecklas kontinuerligt är rekryteringsbyrån EPSO:s webbplats den viktigaste och den enda officiella informationskällan för dem som förbereder sig för uttagningsproven.
EPSO

EPSO har i EU:s officiella tidning publicerat guiden "Handledning för allmänna uttagningsprov", som berättar på allmän nivå vad proven innebär och hur de fungerar.
Guiden

Även privata aktörer producerar hjälpmaterial för uttagningsproven. Enligt responsen har en del av materialet hjälpt några finländska sökande. EPSO:s webbplats är dock den enda officiella källan.

Ytterligare information

Noora Saarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden 
statsrådets kansli, EU-asioiden osasto, enheten för allmänna EU-frågor 0295160845