Projektet BKT+ för mer omfattande användning av välfärdsinformation i regeringens beslutsfattande

Projektet BKT+ för mer omfattande användning av välfärdsinformation i regeringens beslutsfattande vill bidra till kunskapsbaserat beslutsfattande genom att identifiera konkreta beslutsfattandesituationer som kräver ett mer omfattande informationsunderlag. Dessa situationer identifieras genom kartläggning av visuella medel att sammanställa indikatoruppgifter och genom försök med visuell framställning av hur målen för hållbar utveckling har uppnåtts.

Se även