Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg – mål och arbete

Målet för projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg (PAKURI) är att göra regeringspolitiken mer strategisk och att förbättra statsrådets verkställighetsförmåga. Projektet är en fortsättning på den reform (OHRA) genom vilken statsminister Sipiläs regering införde en ny strategisk modell för regeringsprogram. Reformen genomfördes 2015.

Regeringens strategimodell fick ett positivt mottagande i en utredning som offentliggjordes hösten 2017, men särskilt i fråga om genomförandet ansågs det finnas rum för förbättring. Dessutom efterlystes större klarhet i relationen mellan de politiska aktörerna och tjänstemännen. En skärpning välkomnades också i konsekvensbedömningen av politiken och mer allmänt i den kunskapsbaserade politiken.

Utvecklingsobjekten har identifierats – rekommendationer före utgången av 2018

Målet är att säkerställa att strategiska regeringsprogram görs upp även i framtiden samt att stödja förutsättningarna för statsministern att leda regeringen som ett kollegium. Syftet är att stärka den strategiska och förvaltningsövergripande ledarstilen inom statsrådet och att främja enhetligheten inom statsrådet. Inom ramen för projektet försöker man hitta metoder för att säkerställa att regeringen har bästa möjliga resurser och verktyg för att genomföra reformer.

Inom ramen för projektet bereds det före utgången av 2018 konkreta rekommendationer om verksamhetsmodeller och verktyg för nästa regering. Det har identifierats temahelheter utifrån vilka projektet ska lägga fram utvecklingsrekommendationer för nästa regering. De viktigaste temana är

  • att förbättra samordningen av politik- och penningprocessen
  • att effektivisera samordningen och genomförandet av regeringsprogrammet och av övrig politik
  • att stärka regeringens gemensamma kommunikation
  • att systematisera beredningen över valperioderna.

Arbetet leds av statssekreterare Paula Lehtomäki från statsrådets kansli och statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet. Projektgruppen är liten och dess arbete starkt nätverksbaserat. Projektet arbetar i nära dialog med en uppföljnings- och stödgrupp med representanter från varje riksdagsparti. Under hösten 2018 deltar ministeriernas kanslichefer i utarbetandet av rekommendationerna i workshoppar.

Underarbetsgrupp utreder möjligheterna till effektivare användning av välfärdsinformation

Projektet har en underarbetsgrupp, BKT+, som utreder möjligheterna att i mer omfattande grad använda välfärdsinformation i regeringens beslutsfattande. Målet är att identifiera sådana situationer i beslutsfattandet där det nuvarande informationsunderlaget behöver utvidgas. Detta innebär till exempel mer omfattande användning av välfärds- och prognostiseringsinformation.

Inom ramen för projektet kartläggs det vilka visuella medel som tillämpas för att sammanställa indikatoruppgifter i en bild. Dessutom genomförs försök med konkret visualisering av hållbar utveckling i en bild och med hjälp av nationella indikatorer.

Basuppgifter om projektet

Projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg bidrar till enhetlighet inom statsrådet och en förvaltningsövergripande ledarstil. Inom ramen för projektet bereds det före utgången av 2018 rekommendationer för nästa regering.

Basuppgifter

Underprojektet BKT+

Projektet BKT+, som utreder möjligheterna att i mer omfattande grad använda välfärdsinformation som ett komplement till BNP, syftar till att främja kunskapsbaserat beslutsfattande. Gruppen är en underarbetsgrupp inom projektet för utveckling av regeringens strategiska ledningsverktyg.

Basuppgifter

OHRA-projektet

År 2015 utarbetade det så kallade OHRA-projektet för utveckling av statens styrsystem ett antal rekommendationer för att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Statsminister Sipiläs regering införde den strategiska modell för regeringsprogram som togs fram i projektet.

Mer information om rekommendationerna