Fråga eller ge respons

Du kan skicka in frågor och respons med responsblanketten. Vi behandlar responsen under tjänstetid och besvarar den så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter har fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post.

Begäran om information och handlingar riktas till statsrådets kanslis registratorskontor på adressen kirjaamo(a)vnk.fi.

Respons

* obligatorisk uppgift

Det här fältet är obligatoriskt. Respons

Kontaktinformation

Det här fältet är obligatoriskt. Namn