Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Vaikutusten arviointien tasoa on parannettava

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.6.2017 11.24
Uutinen 31/2017

Lainvalmistelun taso on Suomessa lähtökohtaisesti hyvä, mutta vaikutusten arviointeja on syytä parantaa. Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, että vaikutusten arviointi on ollut puutteellista merkittävässä osassa sen arvioimissa hallituksen esitysluonnoksissa. Etenkin määrällisiä arvioita vaikutuksista tulisi lisätä esitysluonnoksiin.

Lainsäädännön arviointineuvosto otti käsiteltäväksi 21 hallituksen esitysluonnosta vuonna 2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä valmistui 12 lausuntoa. Arviointineuvoston lausunnot kohdistuivat seitsemän eri ministeriön valmistelemiin esitysluonnoksiin. Arvioitujen esitysluonnosten joukossa oli sekä laajoja että suppeampia esitysluonnoksia. Neuvoston lausuntojen mediaanikäsittelyaika oli selvästi alle kaksi viikkoa.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan merkittävä osa arvioiduista hallituksen esitysluonnoksista on ollut varsin puutteellisia vaikutusten arviointien osalta. Joidenkin yksittäisten esitysluonnosten vaikutusten arvioinnit ovat olleet kohtalaisen hyviä. Vaikutusten arvioinneista puuttuvat toistuvasti määrälliset arviot. Vaikutusarvioita esitetään usein vain laadullisesti, jolloin olennaisimmat kustannukset ja hyödyt jäävät epäselviksi. Esitysluonnoksesta ei yleensä selviä, ylittävätkö lain hyödyt siitä aiheutuvat kustannukset.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että useissa hallituksen esitysluonnoksissa ei perustella valittuja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Esitysluonnoksissa tulisi vaihtoehtojen vertailun avulla kyetä osoittamaan, miksi esitettävät toimenpiteet olisivat paras tapa saavuttaa asetetut tavoitteet.

Arviointineuvoston karkean arvion perusteella lausunnoissa esitetyistä parannusehdotuksista olisi otettu huomioon lopullisissa hallituksen esityksissä vajaa kaksi kolmasosaa. Lausuntojen huomioon ottamisessa on eroja hallituksen esitysten välillä. Ministeriöt ovat antaneet hallituksen esityksen eduskunnalla 3-14 viikkoa sen jälkeen, kun arviointineuvosto on antanut lausuntonsa. Ministeriöillä ei ole siten ollut merkittävästi aikaa muokata esitysluonnoksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2016

Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa huhtikuussa 2016.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417.